• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 343
  Bugün Toplam : 37
  Genel Toplam : 642311

29 SayıEditör
Doç. Dr. Bünyamin Ayçiçeği

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nusret Gedik

İstanbul  Aralık 2022

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRecep Ahıshalı  
Divan Şairi ve Tarihçi Süheylî Ahmed ile Babası Hemdem Kethudâ Hakkında Arşiv Belgeleri Ss, 1-80
Archive Documents About Divan Poet and Historian Süheylî Ahmed and His Father Hemdem Kethudâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3071
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa Akpınar  
Aşk Yolunda Bir Serçenin Hikâyesi: II. Bâyezid Devri Şairlerinden Kâdirî’nin ‘Işk-nâme Adlı Mesnevisi Ss, 81-117
The Story of a Sparrow on the Path of Love: The Mathnawi Named ‘Işk-nâme of Kadirî from the Poets of the Bayezid II Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3074
Özet | Abstract | Tam Metin |

TÜRKAN ALVAN  
Nadide Bir Çiçek Münazarası: Himmetzâde Şeyh Ahmed Cezbî’den Şükûfenâme Ss, 118-164
A Rare Literary Debate Of Flowers: The Shukufename Of Himmetzade Sheıkh Ahmad Cezbí
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3075
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Arı Seda Duranoğlu  
Ekonomik Hayatın Klasik Türk Şiirindeki Yansımaları Ve Devalüasyon/Enflasyon Temalı Bir Şiir Örneği Ss, 165-177.
Reflections of economic life in classical Turkish poetry, including a poem about devaluation and inflation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3076
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Arslan  
XVI. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinin Eleştirel Kaynaklarında Üslup/Tarz Kavramının Değerlendirilme Biçimleri Ss, 178-215
Evaluation Methods on the Concept of Style/Technique in the Critic Sources of 16th Century Classical Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3077
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah Arvas Sevim Yılmaz Önder  
Lutfi Paşa’nın Tuhfetü’t-Tâlibîn Adlı İlmihâl Kitabı ve Sebeb-i Telif Bölümü Ss, 216-226
Lutfi Pasha’s İlm-i hâl Called Tuhfetü’t-Talibin and Its Section of “Sebeb-i Telif”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3079
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ATİK  
Dulkadiroğlu Üveys Bey’e Sunulan Bir Mecmua (Berlin Devlet Kütüphanesi Ms.or.oct. 3419) Ss, 227-257
A Majmua Presented to Dulkadiroğlu Üveys Bey (State Library of Berlin, Ms.or.oct. 3419)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3080
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail AVCI  
Türk Edebiyatında Habname Türü Eserler ve Maanzade Mahmud Nedim’in İskender-i Kebir'e Dair Hâb-nâme'si Ss, 258-280
Type of Literary Works Called Book of Dreams in Turkish Literature and Hâb-nâme by Maanzade Mahmud Nedim on Alexander the Great
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3081
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Aydemir Fatih Yerdemir  
Hüseyin Şevket'in Yavuz Sultan Selim'in Farsça Divanını Nazmen Tercümesi Ss, 281-294
Hussain Shevket’s Poetically Translation of Yavuz Sultan Selim's Persian Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3083
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Cevahir Aydın  
İbrâhim Hanîf Efendi’nin Şifâ Şerhinde Mensur Tarihler Ss, 295-309
Prose Chronogram Dates In Ibrahim Hanif Efendi's Shifa Commentary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3084
Özet | Abstract | Tam Metin |

Giyasi BABAARSLAN  
Bir Mahbûba Sevb-i Cedîd Giydirmek: Erzurumlu Rahmî’nin Manzum Avâmil Tercümesi Ss, 310-330
A Dress up New Garment to A Beloved: Verse Awamil Translation of Erzurumlu Rahmi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3085
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsrafil BABACAN  
Şerh-i Kasîde-i Ahmedî Adlı Eser Bağlamında Anadolu Sahasında İlk Türkçe Şiir Şerhi Meselesi Ss, 331-342
The Issue of the First Turkish Poetry Commentary in the Anatolian Field in the Context of Şerh-i Kasîde-i Ahmedî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3086
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife Dilek Batislam  
Ahmedî’nin Farklı Bir Emir Süleyman Methiyesi Ss, 343-358
A Different Emir Sulemian Praise of Ahmedi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3087
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz Bayram  
Arûz Tasarrufları Bağlamında Bir Gül Kasidesi (Fuzûlî) Ss, 359-383
A Rose Eulogy in the Context of Arûz Savings (Fuzûlî)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3088
Özet | Abstract | Tam Metin |

HANDAN BELLİ Hasan Kavruk-Kazım Yoldaş  
Yazarı Bilinmeyen Bir Sad Kelime-i Ali Tercümesi Üzerine Bazı Dikkatler Ss, 384-401
Some Notes on the Translation of an Unknown Sad Kelime-i Ali
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3089
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Ceyhan  
Mehmet Süleyman Teymuroğlu ve Şiirleri Ss, 402-477
M. Süleyman Teymuroğlu And His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3090
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müjgan Çakır Hanife Koncu  
Şeyyâd Hamza'nın Yeni Bir Eseri Üzerine: Dâsitân-ı Nemrûd ‘Aleyhi’l-la‘ne ve İbrâhîm ‘Aleyhi’s-selâm Ss, 478-515
On a New Work of Şeyyâd Hamza: Dâsitân-ı Nemrûd ‘Aleyhi’l-la’ne ve İbrâhîm ‘Aleyhi’s-selâm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3091
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip Çukurlu  
Edebiyat Tarihlerinde Yer Almayan Bir İsim: Kenânî-yi Bî-Çâre ve Naat Türündeki Muaşşeri Ss, 516-528
A name that is not included in the history of literature: Kenânî-yi Bî-Çâre and His “Muaşşer”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3092
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Eguz  
Erzurumlu Mustafa Darîr’in Sîretü’n-Nebî’sinde Sosyal Tenkit Ss, 529-546
Social Criticism in Erzurumlu Mustafa Darîr’s Sîretü’n-Nebî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3093
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnci Enginün  
Nesilden Nesile Garib-nâme Ss, 547-563
Garib-name from Generation to Generation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3094
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Güleç  
Tâhirü’l-Mevlevî’nin Edebiyat Lügati sadece bir lügat midir? Ss, 564-575
Is Tahirü’l-Mevlevî’s Literary Dictionary Just a Dictionary?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3095
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Güven  
Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Ahvali’l-kıyamet Adlı Eser Üzerinde Bir Dil İncelemesi Ss, 576-624
A Linguistic Analysis on the Work Titled Ahvali’l-kıyamet Written in Old Anatolian Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Aysel Ilgın  
Avrupa Hunlarının Askerî Stratejisi ve Hildebrand Destanı’na Yansıması Ss, 625-634
Military Strategy Of European Huns And Its Reflection In The Hildebrand Epic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3097
Özet | Abstract | Tam Metin |

Göker İnan  
Ebussuûd Efendi’nin Galatât-ı Avâm’ına Şehrî Mustafa Şevket Tarafından Yazılan Şerh Ss, 635-653
The Commentary Written by Şehrî Mustafa Şevket to Ebussuûd Efendi’s Galatât-ı Avâm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3098
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Kaplan  
Kerîmî’nin Arapça-Türkçe Manzum Sözlüğü: İsbâh Ss, 657-671
Kerimi’s Arabic-Turkish Verse Dictionary: Isbah
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet Karaköse Metin Akdeniz  
Klasik Türk Şiiri Metinlerinde Döngü Ss, 672-689
Cycle In Classical Turkish Poetry Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay KARAMAN  
Riyâzü’r-rahme’de Sanatlı Üslup ve Seci‘ Kullanımı Ss, 690-715
The Artistic Style and the Use of Seci‘ in Riyazü’r-rahme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Ali Karavelioğlu  
Klasik Türk Şiirinde Gökkuşağı Algısı Ss, 716-752
Rainbow Perception In The Classical Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kartal  
BAYKARA MECLİSİ’NDEN YANSIMALAR - Edebî Meclisler, Hicivler, Sultanlara Anlatılan Hikâye ve Sunulan Resimler 9- Ss, 753-787
REFLECTIONS FROM BAYKARA ASSEMBLY – Literary Assemblies, Satires, The story told to the Sultans and the Pictures Presented 9
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin Kaska  
Şairi Bilinmeyen Farsça Manzum Bir Kırk Hadîs Ss, 788-800
Forty Hadith in Persian Verse with an Unknown Poet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KAVAKLIYAZI  
Maddi Bir Kültür Ögesi Olarak Kıblenümanın Divan Şiirine Yansımaları Ss, 801-836
Reflection of Kıblenüma in Divan Poetry as a Material Culture Element
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3106
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Ali Kaya  
Osman Nevres’in Kerbelâ Mersiyeleri II: Mersiye-i Kerbelâ Ss, 837-867
Karbala Elegies II of Osman Nevres: The Elegy of Karbala
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3107
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rukiye Kaymakçı  
Medresetü’l-hattâtînin İlk Üstatlarından Mehmed Said ve Necm-i Seher Adlı Eseri Ss, 868-914
Mehmed Said and his work Necm-i Seher, One of the First Masters of Madrasah al-Hattatin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer KILIÇ  
Akhisarlı Nevâlî’nin Duânâme’si Ss, 915-934
Nawali of Akhisar’s Duaname
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3109
Özet | Abstract | Tam Metin |

HAMZA KOÇ  
Kasîde-i Bürde’nin Mütercimi Belirsiz Manzum Bir Tercümesi Ss, 935-956
An In Verse Translation of Qaseedah al-Burdah by an Unknown Translator
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3111
Özet | Abstract | Tam Metin |

S. Zehra Akardavar Koçak  
Derviş Hasan Medhî’nin “Terceme-i Şeh-nâme-i Firdevsî” Adlı Eserinin Bilinmeyen Bir Nüshası Ss, 957-974
An Unknown Copy of Dervish Hasan Medhi’s “Terceme-i Shah-nâme-i Firdavsî”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan Mermer  
Mevlid’in Kaynakçasında Yeni Bir Eserin İmkânı: ?Arfü’t-Ta?rif bi’l-Mevlidi’ş-Şerif li’bni’l-Cezeri Ss, 975-996
The Possibility of a New Work in the Bibliography of Mawlid: ?Arf al-Ta?rif bi al-Mawlid al-Sharif li Ibn al-Jazari
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3113
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Sabiha Kutlar Oğuz Mehmet Gürbüz  
Şeyhoğlu’nun Menkabet-i Penc Keştî’sinin Yeniden Yazımı: Bursalı Hasîb’in Menâkıb-ı Şâh Habîb’i Ss, 997-1069
Rewriting of Şeyhoğlu’s Menkabet-i Penc Keştî: Bursalı Hasîb’s Menâkıb-ı Şâh Habîb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deva Özder  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE HASTALIK VE HAKARET İFADESİ OLARAK “KUDUZ” VE “UYUZ” Ss, 1070-1082
The Phrases “Rabies” and “Scabies” as Diseases and Defamation at the Classical Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3116
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özkat  
Kara Fazlî’nin (1520 - 1564) Mersiyeleri Ss, 1083-1121
Marsiyas of Kara Fazlî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3117
Özet | Abstract | Tam Metin |

UĞUR ÖZTÜRK  
Özdemiroğlu Osman Paşa’nın İran Seferlerine Dair Seyyid Lokman’ın Fethiyye Kasidesi Ss, 1122-1136
Sayyid Luqman’s Qasida on Özdemiroglu Osman Pasha’s Campaigns into Iran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Öztürk  
Fatma Şadiye Hanım ve Hazret-i Âyişe-i Sıddîka İsimli Eseri Ss, 1137-1155
Fatma Şadiye Hanım And Her Book Named Hazret-i Ayişe-i Sıddîka
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem Sarıkaya  
XV.Asır Mevlidlerinde Rüya Ss, 1156-1239
Dreams in the 15th Century Mawlids
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leylâ Alptekin Sarıoğlu  
Âşık Paşa’nın Garibnâme’de Hikmete Bakışı Ss, 1240-1259
Âşık Paşa's View of Hikmet in Garibnâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaşkan Cem Bahadır  
Künhü’l-ahbâr’ da Ölümü Tanımlayan İfadeler Ss, 1260-1274
The Phrases Which Describe “Death” in Künhü’l-Ahbâr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülçin Tanrıbuyurdu  
Mahallenin Geleneksel Aktöründen Klâsik Şiirdeki Folklorik İmgeye: “Bekçi” Ss, 1275-1288
From The Traditional Actor Of The Neighborhood To The Folkloric Image In Classical Poetry: “The Watchmann”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3124
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Tören  
Türkçe Söz Diziminde Denk / Eş Değerli Yapıla Ss, 1289-1300
Corresponding And Equivalent Structures In Turkish Syntax
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Uğur  
Ahmed-i Dâ’î’nin Teressül Adlı Eserinin Yeni Bir Nüshası Ss, 1301-1313
A New Copy of Ahmed-i Dâ'î's Teressul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3126
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol Ülgen  
Bazı Tarihî Türk Romanlarında Ahilik Ss, 1314-1323
Akhism in Some Historical Turkish Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3127
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaplan Üstüner  
Necati Bey Necati Beyi Anlatıyor Ss, 1324-1358
Necati Bey is Telling Necati Bey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanifi Vural  
Sebeb-i Teliflerin Özgülükleri ve Üç Ayrı Sebeb-i Telifin Üç Ayrı Hikâyesi Ss, 1359-1366
Specificity of Sebeb-i Telifs And The Three Distinct Stories of The Three Distinct Sebeb-i Telifs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Yazar  
Belagatin Türkçeleştirilmesinde Önemli Bir Adım: Celâlzâde Sâlih Çelebi’nin (ö.973/1565) Sanâyi’-i Şi’riyye Bahsindeki Muhtasarı Ss, 1367-1395
An Important Step in the Turkishization of Rhetoric: Celâlzâde Salih Çelebi's (d.973/1565) Conciseness on Sanâyi'-i Şi'riyye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Yunus Yazıcı Halim Yar  
Seyyid İbrahim-i Enverî’nin Esmâ-i Hüsnâ Şerhi Ss, 1396-1467
The Esma-i Hüsna Commentary of Seyyid İbrahim-i Enveri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Yenikale Fahri Özdemir  
Yazarı Bilinmeyen Bir Mesnevi: Gülizâr ve İmâm Ss, 1468-1516
An Unknown Masnavi: Gulizar and the Imam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih yeşilbağ  
Divan Şâiri Maksadî ve Şiir Mecmûalarında Tespit Edilen Gazelleri Ss, 1517-1541
Divan Poet Maksadî and His Ghazals Found in Poetry Journals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Yılmaz  
Şeyh Gâlib’in Farsça Şiirleri Ss, 1542-1613
Şeyh Galib’s Persian Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver Ebru Zeren  
Türk Dinî Tarihinde İki Kurtarıcı Varlık: Bodisatva Avalokiteşvara ve Hızır Ss, 1614-1633
Two Saviour Beings in Turks Religious History: Boddhisattva Avalokiteshvara And Khızr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3136
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri