• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 22
  Bugün Toplam : 25
  Genel Toplam : 641757

Şerh-i Kasîde-i Ahmedî Adlı Eser Bağlamında Anadolu Sahasında İlk Türkçe Şiir Şerhi Meselesi
(The Issue of the First Turkish Poetry Commentary in the Anatolian Field in the Context of Şerh-i Kasîde-i Ahmedî )

Yazar : İsrafil BABACAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 331-342


Özet
Bu makale, 16. asır sonlarında öldüğü düşünülen Süleymân Rusûhî’nin, Ahmedî’nin (ö. 1412-13) bir kasidesine yazdığı şerhi ve bu şerhten hareketle Anadolu’da yazılan Türkçe ilk şiir şerhi meselesini ele almaktadır. Klâsik şiir şerhi geleneğimiz, bilindiği üzere, büyük oranda Arapça-Farsça eserlerin şerhine dayanır. Türkçe eserlerin şerhi ise, nadir görülen bir durumdur. Ayrıca Türkçe şiirlere yapılan şerhler, Arapça ve Farsça eserlere yapılan örneklerde olduğu gibi, ekseriyetle tasavvufî metinlere yöneliktir. Sosyo-kültürel içerikli ya da âşıkâne şiirlerin çok az şerh edilmesi, bu metinlerin kendi dönemlerinde anlaşılmasından kaynaklanmış olabilir. Bu makalede ele aldığımız kaside şerhi, İslam felsefesi, kelâm, akaid ile devrin türlü inanç ve kabullerine dayandığı için, şerh geleneğimiz açısından değerlidir. Yazımızda, daha önce, Anadolu’da Türkçe bir şiir üzerine yazılan ilk şerhin hangisi olduğu ve bu bağlamda, ilk Türkçe şiir şârihinin de kim olduğu konusu, geçmiş araştırmalardan yola çıkarak aktarılmıştır. Daha sonra yakın zamanlarda yapılan iki çalışmanın verileri, burada incelediğimiz kaside şerhi ile karşılaştırılmak suretiyle konuya farklı bir açıdan yaklaşılmıştır. Bu doğrultuda elde ettiğimiz neticelere göre, Anadolu’da tasavvufî veya tasavvuf dışı konulu şiirlerin şerhi ile bunların şarihleri ayrı ayrı tespit edilmiştir. Öte yandan Anadolu sahasında yazılmamakla birlikte, Türkçe olması bakımından hangi şiirin ilk kez şerh edildiği meselesi de değerlendirilmiştir. Ayrıca Şerh-i Kasîde-i Ahmedî adlı eser, muhteva ve şerh metotları açısından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Şerh, Şerh-i Kaside-i Ahmedî, Süleyman Rusûhî, Ahmedî, Türkçe Şerh Geleneği.

Abstract
This article deals with the commentary written by Süleyman Rusûhî, who is thought to have died at the end of the 16th century, to an qasida by Ahmedî (d. 1412-13), and the first Turkish poetic commentary written in Anatolia based on this commentary.As it is known, our classical poetry commentary tradition is largely based on the commentary of Arabic-Persian works.Commentary on Turkish works is rare. In addition, the commentaries on Turkish poems are mostly aimed at sufi texts, as are the examples on Arabic and Persian works.Very less commentary on socio-cultural or amorous poems may have resulted from the understanding of these texts in their own time. The commentary on the qasida we discussed in this article is susbstantial for our commentary tradition, as it is based on Islamic philosophy, theologyand various beliefs and acceptances of the period. In our article, previously, the subject of which was the first commentary written on a Turkish poem in Anatolia and in this context, who was the first Turkish poetic commentator, was conveyed based on previous researches. Then, the subject was approached from a different perspective by comparing the data of two recent studies with the commentary on the qasida that we have examined here. According to the results we have obtained in this direction, the commentaries of the poems with the theme of sufism or non-sufism in Anatolia and their commentaries have been determined separately. On the other hand, although it was not written in the Anatolian field, the issue of which poem was first commented in terms of being Turkish was also evaluated. In addition, the work named Şerh-i Kasîde-i Ahmedî has been examined in terms of its content and commentary methods.

Keywords
Şerh, Turkish Commentary Tradition, Şerh-i Kaside-i Ahmedî, Süleyman Rusûhî, Ahmedî.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri