• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 22
  Bugün Toplam : 65
  Genel Toplam : 638981

Yazım ve Yayın İlkeleri


 

 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nin Yayın İlkeleri

1. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, divan edebiyatı alanında yapılan akademik çalışmaların yayımlandığı TR DİZİN ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı, Citefactor, Modern Language Association (MLA),  Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Academic Resource Index, European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), EBSCO, SOBİAD indeksleri tarafından taranan, Academic Keys veri tabanları tarafından takip edilen Uluslar arası hakemli sosyal ve beşerî bilimler dergisidir. 

2. Makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, akademik stan­dartlara uygun ve orijinal olmalıdır. Bilimsel bir toplantıda sunul­muş olan bildiri, başka bir yerde yayımlanmamışsa makale formuna konularak  ve bu durum belirtilmek şartıyla kabul edilir.

3. Derginin dili Türkçe’dir. Ancak ana dili Türkçe olmayan araştırmacıların yaygın doğu ve batı dillerinden biriyle hazırladıkları yazılar ve Türk lehçelerinde yazılmış yazılar da yayımlanabilir. Yayımlanacak her yazının başında Türkçe ve İngilizce özet ve bunların yanı sıra Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler verilir. İngilizce özetin başına İngilizce başlık da konmalıdır. Diğer dillerde yayımlanacak makaleler için o dillerde özet ve anahtar kelime eklenebilir. Özetler 200 ile 250 kelime arasında, anahtar kelimeler ise en fazla 8 kelime olmalıdır.

4. Yazar makalesini intihal önleme yazılımı olan Turnit-in ya da iThenticate programlarından biri ile kontrol ederek benzerlik raporunu makale başvurusunda dergiye göndermekle yükümlüdür. Benzerlik oranı %25 ve üzeri olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Dergi, Bahar ve Güz döneminde olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Ge­rekli hallerde Yayın Kurulunun kararıyla Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Bir yazarın bir sayıda birden fazla yazısı yayımlanamaz.

6. Dergi, hakemli bir yayındır. Gönderilen yazılar önce konu, sunuş tarzı ve teknik bakımdan Yayın Kurulunca incelenir. Yayımlanmaya uygun bulunanlar ko­nunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması hâlinde yayımlanır. Raporlardan birinin olumlu diğerinin olumsuz olması hâlinde ise ma­kale üçüncü bir hakeme gönderilir ve onun kararına göre hareket edilir. Hakemler raporlarında bazı hususların düzeltilmesini istemişlerse düzeltmelerin yapılması için makaleler yazara geri gönderilir. Yazar, hakem kararlarına katılmıyor ise sebebini yazılı olarak açıklamalıdır. Yazıların değerlendirilmesi esnasında gizlilik esastır. Hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara da hakem adı bildirilmez. Raporlar beş yıl süreyle saklı tutulur.

7. Yazılarda Türk Dil Kurumunun imlâ kılavuzuna uyulması tavsiye edilir. An­cak, netice olarak yazılardaki imlâdan yazarlar sorumludur.

8. Yazılar, dergimize www.devdergisi.com adresinden gönderilmelidir. Yazıda metin okuma varsa, metnin orijinalinin fotoko­pisi de incelemenin sağlıklı olabilmesi için dosyaya konmalıdır. Aynı durum tercü­meler için de geçerli olup tercüme metnin orijinali de gönderilmelidir. Zira,  tercüme çalışmaları da telif çalışmaları gibi hakem onayına gönderilir.

9. Makalelerin bütününde, (transkripsiyonlu metnin yer aldığı bölümlerin dışında da) -dipnotlar dahil-  "DEV-RA" fontu kullanılmalıdır. DEV-RA fontu Yazım ve Yayın İlkeleri bölümünden indirilebilir. Normal metinde 12, dipnotta 9 punto ölçüsü kullanılmalıdır.

10. Arap harfli alfabe ile yazılacak metinlerin "Yayın İlkeleri" sonunda yer alan font indirilerek yazılması tavsiye edilir. Ancak farklı tercihte bulunanlar fontlarını göndermek zorundadır.

11. Yazar adı, başlığın altına yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile yazılarak belirtilmelidir. Başlığa konacak dipnotu da (*) işareti ile gösterilmelidir.

12. Kitap tanıtımı ve/veyahut eleştirisi, röportaj, sempozyum tanıtımı vb. yazılar yayımlanmaz.

13. Dergiye gönderilecek yazılarda kelime üst sınırı 13.000'dir. 

14. Kaynak göstermede takip edilecek usuller:

Dergide, paragraf içi başvuru yöntemi (yazar tarih: sayfa) uygulanmaktadır. Bu sistemde kaynak başvurusu paragraf içinde ilgili yerde parantez içinde yazarın so­yadı, eserin baskı tarihi ve sayfa numarası şeklinde verilir (Bilgegil 1989: 34). Birden çok ciltli eserlerde sayfa numarasından önce Romen rakamlarıyla cilt numarası da verilir (Pakalın 1993: II/706). Kaynak iki yazarlı ise iki yazarın da soyadları belirtilir ( Çavuşoğlu ve Tanyeri 1984: 45). Kaynak ikiden fazla yazarlı ise birinci yazarın so­yadı yazılır, ondan sonra “ve diğerleri” anlamına gelen “vd.” kısaltması konulur (Akyüz vd. 1958: 50). Birden fazla kaynağa gönderme yapılmışsa bunlar aynı parantez içinde gösterilmeli ve aralarına noktalı virgül konulmalıdır.

Aynı yazarın birden fazla çalışmasına başvuru yapılması durumunda, eğer bu çalışmalar farklı yıllara aitse yukarıda belirtilen normal sistem uygulanır. Parantez içine soyadından sonra yazılan yıl farklı olduğu için hiçbir karışıklık olmayacaktır. Ancak bir yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla çalışması varsa, bunları ayırt etmek üzere baskı yılının sonuna a, b, c... gibi küçük harfler konulabilir (Çelebioğlu 1975a: 33) ve (Çelebioğlu 1975b: 46). Eklenen bu küçük harfler sona konulacak olan Kaynaklar listesinde de gösterilmelidir.

Yazarsız çalışmalar başlıklarıyla kaynak gösterilirler. Bunun için başlıkta an­lamlı kısaltmalar yapılabilir.

Dipnotlar, ilgili kelime veya cümlenin sonuna rakam konarak sayfa altında ve­rilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.  

Metinde paragraf içinde gösterilen başvuru kaynaklarının tümü makalenin so­nunda bibliyografya/kaynakçada verilmelidir. Yararlanıldığı hâlde metinde yer verilmeyen kaynaklar bibliyografyada gösterilmez. Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak şu biçimde verilmelidir:

Kitaplarda: Yazarın SOYADI, Adı, (Basım tarihi), Kitap adı, Baskı sayısı, Basım yeri: Yayınevi.

Örnek: ÇELEBİOĞLU, Âmil (1999), Türk Edebiyatında Mesnevi (II. Murad Devri Mes­nevileri), İstanbul: Kitabevi Yay.

Örnek: ERSOY, Ersen (2013) (Haz.), Azîzî Dîvân, İstanbul: Akademi Titiz Yay.

Birden çok cildi olan eserlerde: Yazar SOYADI, Adı (Basım tarihi),  Kitap Adı, Baskı sayısı, (cilt), Basım yeri: Yayınevi.

Örnek: Şemsettin Sâmi (1996), Kâmûsu’l-A‘lâm, Tıpkıbasım, (VI cilt), Ankara: Kaşgar Neşriyat.

Çift yazarlı eserlerde, birinci yazarın soyadı, adı ve ikinci yazarın adı soyadı yazılır. İki yazar arasına “ve” bağlacı konur.

Örnek. ÇAVUŞOĞLU, Mehmet ve M. Ali Tanyeri (1984),...

İkiden fazla yazarlı eserlerde, ilk yazarın soyadı, adı yazıldıktan sonra diğerle­rinin tamamının ad ve soyadları sırasıyla yazılır.

Makalelerde: Yazarın SOYADI, Adı (Basım tarihi), “Makalenin başlığı”, Derginin adı, sayısı, sayfalar.

Örnek: ÇAVUŞOĞLU, Mehmed (1970), “Zâtî’nin Letâifi I”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XVIII, 25-51.

Arşiv malzemelerinin kullanımında defter isimleri italik, belge tasnifleri ise normal karakter ile dizilmelidir.

Herhangi bir internet adresine yapılan göndermelerde bu adresler kaynaklar arasında verilmeli ve mutlaka indirme tarihi belirtilmelidir: (http://www. turkiyat.gazi.edu.tr/turkiyat (14.10.2006)

15. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

16. Yazar, ad ve soyadı ile birlikte akademik unvanını ve görev yaptığı kurum adını tam olarak belirtmelidir. Ayrıca, kendisiyle irtibat kurulabilmesi için sitemize üye olmalıdır.

17. Yayımlanacak makalelerde esasa ilişkin olmayan redaksiyon değişiklikleri ve tashihler, dergi Yayın Kurulu ve Anadili Sorumluları tarafından yapılır.

18. Gönderilen makalelerin işlemleri www.devdergisi.com adresinden takip edilebilir.

DEV-RA fontunu indirmek için tıklayınız. 

Arap harfli alfabe fontunu indirmek için tıklayınız.

 


Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nin Yayın İlkeleri


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri