• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 47
  Bugün Toplam : 25
  Genel Toplam : 641757

Erzurumlu Mustafa Darîr’in Sîretü’n-Nebî’sinde Sosyal Tenkit
(Social Criticism in Erzurumlu Mustafa Darîr’s Sîretü’n-Nebî )

Yazar : Esra Eguz    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 529-546


Özet
Sîretü’n-nebî ya da tam adıyla Tercümetü’d-Darîr ve Takdîmetü’z-Zahîr, Erzurumlu Mustafa Darîr’in Hz. Muhammed’in hayatını anlattığı eseridir. Türk edebiyatındaki ilk siyer olan bu eser, 1388 yılında tamamlanarak Memlük sultanı Berkuk’a sunulmuştur. Darîr, eserinde Hz. Muhammed’in hayatını Arapça siyerlerden yararlanarak kronolojik olarak hem nazım hem nesir yoluyla anlatır. Darîr, siyerini Hz. Muhammed’in hayatını Arapça bilmeyen halka anlatmak için yazmıştır. Eserinde kimi zaman çeşitli konularda nasihatlar verir, kimi zaman da halka veya çeşitli zümrelere yönelik eleştirilerde bulunur. Bu makalede, Sîretü’n-nebî’nin sosyal tenkit içeren kısımları incelenmiştir. Eserde yer alan tenkitler, toplumun geneline yönelik tenkitler ve çeşitli zümrelere yönelik tenkitler olarak iki ana başlık altında ele alınabilir. Genel tenkitler, “cahil” halka ve kötü huylu insanlara yöneliktir. Belirli zümrelere yönelik tenkitlerde ise, özellikle bilgisiz şeyhler, zahitler ve muallimlere yönelik tenkitler bulunur. Genel olarak bakıldığında, müellifin tenkitlerine çoğunlukla konuyla ilgili kısımlarda yer verdiği gözlenir. Cahil olarak vasıflandırılan halkın Hz. Muhammed’i anlamaması, bilgili insanların ise kibir ve kıskançlıkları sebebiyle ona karşı çıkması gibi konular, aslında doğrudan eserin ana konusu ile ilgilidir. Bununla birlikte, bilgisiz şeyhler, muallimler ya da Darîr’in eserini eleştiren kimselere yönelik tenkitler, Darîr’in kişisel tecrübesini ve görüşünü yansıtması açısından ilgi çekicidir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk edebiyatı, XIV. yy. Türk edebiyatı, siyer.

Abstract
Sîretü’n-nebî or Tercümetü’d-Darîr ve Takdîmetü’z-Zahîr is the work of Erzurumlu Mustafa Darîr in which he narrates the life of the Prophet Muhammad. It was submitted to the Mamluk sultan Berkuk in 1388, making it the first siyar in Turkish literature. With the help of Arabic siyars, Darir narrates the Prophet Muhammad's life chronologically in verse and prose. According to Darîr, he wrote the book to narrate the life of the Prophet to people who could not speak Arabic. Occasionally, in this book which was written for the general public, he gives advice to people on various issues. At other times, he criticizes both the public in general and various groups. In this paper, social criticisms in Sîretü'n-nebî are examined. Criticisms in the book can be categorized into two groups, those directed at society in general and those directed at various groups within society. While “ignorant” and bad-tempered people are the targets of general societal criticism, “ignorant” sheikhs, ascetics, and teachers are the specific targeted groups for criticism. Most of these criticisms are made in the relevant sections of the book. In fact, the main subject of the book is directly related to the people, described as ignorant who do not understand the Prophet, or knowledgeable people who are against him due to their arrogance and jealousy. In spite of this, the criticisms of ignorant sheikhs, teachers and those who criticize Darîr's work offer insight into Darîr's personal experience and opinions.

Keywords
Classical Turkish literature, 14th century Turkish literature, siyar.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri