• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 21
  Bugün Toplam : 25
  Genel Toplam : 641757

Yazarı Bilinmeyen Bir Sad Kelime-i Ali Tercümesi Üzerine Bazı Dikkatler
(Some Notes on the Translation of an Unknown Sad Kelime-i Ali )

Yazar : HANDAN BELLİ  Hasan Kavruk-Kazım Yoldaş  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 384-401


Özet
İslamî dönem Türk edebiyatında didaktik bir üslûpla yazılan edebî türler içerisinde hadis tercümeleri önemli bir yer tutmaktadır. Mensur-manzum karışık veya sadece manzum veya sadece mensur olarak yazılan bu metinler, bazen edebî bazen de didaktik metin özelliği gösterirler. Bu makalede manzum şekilde, Sad Kelime-i Ali tercümesi türünde yazılmış olan yazma bir eser inceleme-metin çalışması ile tanıtılacaktır. Sivas Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesinde 16377/3 numarada kayıtlı olan, müellifi ve yazıldığı yüzyılı tespit edilemeyen bu yazma eserin içerisinde 94 Arapça vecize ve Türkçe tercümesi yer almaktadır. Eserin der-kenarlarında ise sekiz adet tercümesi yapılmayan vecize bulunmaktadır. Yazma eserde çoğunluğu Hz. Ali’ye ait olan 94 vecizenin yer aldığı ve bu vecizelerin kıt’a nazım şekliyle tercümesinin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu sözler içerik olarak incelendiğinde daha çok nefis, tatlı dil, iyilik, cömertlik, sabır, zulmün kötülüğü, tevazu, açgözlülük, cimrilik, edep, hırs, intikam, istişare, yalan söylememe, doğruluk, vefâ, takvâ, verâ, esenlik, cehalet vb. özellikle ahlâkî değerler ile ilgili olan sözlerin olduğu görülmüştür. Eserin istinsah tarihi 1012/1604 olup dil özellikleri bakımından incelendiğinde Eski Anadolu Türkçesi dil ve imlâ özellikleriyle karşılaşılmaktadır. Metinde kelimelere gelen bildirme eklerinin ayrı yazımı ve henüz ekleşmemiş hali vb. durumlar dönemsel dil özellikleri bakımından dikkat çekmektedir. Bu çalışmada incelemiş olduğumuz Sad Kelime-i Ali eserinde geçen vecizeler ile Türk atasözleri ve halk deyişleri arasındaki benzerlikler de gösterilmiştir. Makalenin sonuna eserin transkripsiyonlu metni ilave edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hadis, Manzum, Sad Kelime-i Ali, Sad Güftâr, Vecize.

Abstract
Hadith translations have an important place among the literary genres written in a didactic style in Turkish literature of the Islamic period. These texts, which are written in mixed prose-verse or only in verse or only in prose, show the characteristics of sometimes literary and sometimes didactic texts. In this article, a manuscript written in the form of Sad Kelime-i Ali translation will be introduced with a review and text study. There are 94 Arabic aphorisms and translations in this manuscript, which is registered in Sivas Ziya Bey Manuscript Library at number 16377/3 and whose author and the century in which it was written could not be determined. In the margins of the work, there are eight untranslated aphorisms. Most of the manuscript, It has been determined that there are 94 aphorisms belonging to Hz. Ali and these aphorisms were translated in verse form. When these aphorisms are examined in terms of content, they are mostly selfish, sweet language, goodness, generosity, patience, evil of cruelty, modesty, greed, stinginess, decency, ambition, revenge, consultation, not lying, truthfulness, loyalty, taqwa, vera, well-being, ignorance, etc. It was observed that especially the words related to moral values were chosen. The copy date of the work is 1012/1604 and when it is examined in terms of language features, Old Anatolian Turkish language features are encountered. The separate writing of some suffixes that come to the words in the text, the use of vowels in the display of suffixes, etc. situations stand out. The similarities between the aphorisms and Turkish proverbs and folk sayings in the work of Sad Kelime-i Ali that we have examined have been determined.

Keywords
Hadith, Verse, Sad Kelime-i Ali, Sad Guftar, Aphorism.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri