• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 39
  Bugün Toplam : 9
  Genel Toplam : 641326

Divan Şâiri Maksadî ve Şiir Mecmûalarında Tespit Edilen Gazelleri
(Divan Poet Maksadî and His Ghazals Found in Poetry Journals )

Yazar : Semih yeşilbağ    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 1517-1541


Özet
Osmanlı Devleti’nin 14. yüzyıldan itibaren kademeli bir ilerleyişle Rumeli ve Balkan coğrafyasında askerî, siyasî ve kültürel anlamda etkili olmaya başladığı bilinmektedir. Bununla bağlantılı olarak Belgrad, Bosna, Filibe, Manastır, Mostar, Priştine, Prizren, Saraybosna, Serez, Sofya, Üsküp, Vardar Yenicesi gibi şehirlerde Osmanlı kültürü etkisinde oluşan edebî muhitlerde önemli sanatçılar yetişmiştir. Bu sanatçılar, Anadolu ile Balkan coğrafyası arasında gönül köprüleri kurarak ana çizgileriyle müşterek bir dünya görüşünün ve edebî anlayışın ortaya konduğu eserler vermişlerdir. Bu sanatçıların eserlerinin önemli bir kısmı bugün ilim camiasına kazandırılmış, çoğu üzerinde farklı içerikte çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte yapılan yeni çalışmalarla ortaya konan eserler, hâlen hayatları ve eserleriyle ilim âlemine tanıtılmayı bekleyenler olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda şiir mecmûalarının ilim dünyasında bilinmeyen şair ve şiirlerin tespitinde ne denli önemli olduğu, klasik edebiyatla ilgili çalışma yapanların malumudur. Nitekim bu çalışma kapsamında kaynaklarda hakkında bilgiye rastlanmadığı için ancak eserlerinden hareketle hayatı hakkında bilgi sahibi olunan ve Balkan coğrafyasının yetiştirdiği bir sanatçı olan Maksadî mahlaslı bir şairin yayımlanmamış gazelleri şiir mecmûalarından temin edilip gün ışığına çıkarılmaya çalışılmıştır. Makalede Maksadî’nin hayatı, sanatı ve eserlerine dair bazı hususlara değinildikten sonra şairin gazel nazım biçimindeki şiirleri çeviriyazıya aktarılarak verilmiş, çalışmaya eserden örnek sayfalar da eklenmiştir. Bu çalışma ile Maksadî’nin ve gazellerinin ilim âleminin gündemine taşınması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Maksadî, Klasik Türk edebiyatı, Balkan şairleri, Şiir mecmûaları.

Abstract
It is known that the Ottoman State began to be influential in Rumelia and Balkan geography with a gradual progress starting from the 14th century. Important artists emerged in literary circles that formed under the influence of Ottoman culture in cities such as Belgrade, Bosnia, Plovdiv, Monastery, Mostar, Pristina, Prizren, Sarajevo, Serez, Sofia, Skopje and Vardar Yenicesi. These artists created bridges of love between Anatolia and Balkan geography and produced works with a common world view and literary understanding. A significant part of the works of these artists has been brought to scientific community and studies with different content have been conducted on most. However, works revealed by new studies show that there are still artists waiting to be introduced to the world of science with their lives and works. In this context, those who study classical literature know how important poetry journals are in identifying poets and poems unknown in the scientific world. In this study, unpublished ghazals of a poet with the pseudonym Maksadî, who was an artist in the Balkan geography and whose life was known only through his works since there was no information about him in sources, were obtained from poetry journals. The present article first gives some information about the life, art and works of Maksadî, then translates ghazals of the poet and adds some sample pages from the work. The aim of the present study is to bring Maksadî and his ghazals to the agenda of the scientific world.

Keywords
Maksadî, Classical Turkish literature, Balkan poets, Poetry journals.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri