• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 46
  Bugün Toplam : 25
  Genel Toplam : 641757

Avrupa Hunlarının Askerî Stratejisi ve Hildebrand Destanı’na Yansıması
(Military Strategy Of European Huns And Its Reflection In The Hildebrand Epic )

Yazar : Fatma Aysel Ilgın    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 625-634


Özet
Destanlar, tarihin ana kaynaklarından biri olarak kabul edilmekte ve milletlerin kültürleri hakkında önemli bilgiler vermektedirler. Her milletin tarihinde özel bir yeri olan destanlar kahramanların yaşadıkları üzerinden hem ait oldukları milletin hem de diğer toplulukların tarihini, kültürünü, geleneklerini aydınlatmaktadırlar. Hildebrand Destanı da Avrupa Hunlarının yer aldığı ilk Germen destanı olması ve Avrupa Hunlarının askerî geleneklerine ışık tutması bakımından önemlidir. Ayrıca Avrupa Hunları ile tarihleri boyunca bir arada olan Germenlerin ana kaynaklarından olan bu destan kendisinden sonraki destanlara kaynaklık etmiş ve Avrupa Hun kültürünün ve Attila’nın ününün çok geniş coğrafyalarda yankılanmasını sağlamıştır. Avrupa Hunları gibi münasebette oldukları diğer milletlerin destanlarında yer alabilmek yüksek bir kültür seviyesine haiz olmanın bir göstergesidir. Türkler, IV. Yüzyılda Türkistan’dan Doğu Avrupa coğrafyasına geldiklerinde kadim kültürlerini de getirmişler ve bu coğrafyayı şekillendirmeye başlamışlardır. Öyle ki bu coğrafyada bütün bu mücadelenin yanında bir de yeni bir bölgenin şartlarına uyum sağlamak, burada karşılarına çıkan farklı düşmanlarla mücadele etmek ve Türk cihan hakimiyeti mefkuresinin gereklerini yerine getirebilmek adına ordu ve asker olarak daima hazır bulunmuşlardır. Bölgede kalıcı olmaları ise üstün askerlik ve savaş yetenekleri sayesinde gerçekleşmiştir. Bu kalıcılık bölgede yaşayan diğer topluluklarda büyük bir merak uyandırmış, sahip oldukları kültürel özellikler ve farklılıklar onları bir anda destanların, efsanelerin, yazılı kaynakların baş kahramanı haline getirmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tarih, Doğu Avrupa, Avrupa Hunları, Attila, Hildebrand Destanı.

Abstract
Epics are accepted as one of the main sources of history and provide important information about the cultures of nations. Epics, which have a special place in the history of each nation, illuminate the history, culture and traditions of both the nation they belong to and other communities through the lives of the heroes. Hildebrand Epic is also important in that it is the first Germanic epic that includes European Huns and sheds light on the military traditions of European Huns. In addition, this epic, which is one of the main sources of the Germans who have been together with the European Huns throughout their history, has been the source of the epics that followed and made the European Hun culture and the reputation of Attila echo in very wide geographies. Being able to take part in the epics of other nations with which they are in contact, such as the European Huns, is an indication of having a high level of culture. When the Turks came to Eastern Europe from Turkestan in the 4th century, they brought their ancient cultures and started to shape this geography. So much so that, in addition to all this struggle in this geography, they have always been ready as army and soldier in order to adapt to the conditions of a new region, to fight against different enemies that they encounter here, and to fulfill the requirements of the Turkish world domination ideal. Their permanence in the region was due to their superior military and war skills. This permanence aroused great curiosity in other communities living in the region, and their cultural characteristics and differences made them the protagonists of epics, legends and written sources.

Keywords
History, Eastern Europe, European Huns, Attila, Epic of Hildebrand.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri