• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 11
  Bugün Toplam : 55
  Genel Toplam : 638961

31 SayıEditör
Doç. Dr. Bünyamin Ayçiçeği

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Nusret Gedik

İstanbul  Aralık 2023

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Akdağ  
Belâgat Kitaplarında Cinâs-ı Nâkıs Çeşitlerinin İsimlendirilmesi Konusundaki Tutarsızlıklar Ss, 1-20
Inconsistencies in Naming the Types of Jinas an-Nakıs in Rhetoric Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Havva AŞI  
Arûz Tasarrufları Bağlamında Nedîm ve Şeyh Gâlib’in Birer Murabbası Ss, 21-48
A one each Murabba Of Sheikh Gâlib And Nedîm In The Context Of Arûz Savings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3193
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Ay  
Hoca Ahmed Yesevî, Yunus Emre Çizgisinde Bir Şair: ?Arabzâde ve Şiirleri Ss, 49-99
A Poet in The Lines of Khoca Ahmed Yesevî, Yunus Emre: ?Arabzâde and His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra Batar  
Hilebaz Arketipinin Cevâmi’ü’l-hikâyât ve Levâmi’ü’r-rivâyât’taki Kadın Kahramanlarda Tezahürü Ss, 100-114
The Manner Of The Trickster Arcetype In The Female Heroes In Cevâmi'ü'l-hikâyât and Levâmi'ü'r-rivâyât
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Coşkun  
Divan Şiirinde Yay ve Kâbe Kavseyn Mazmunu Ss, 115-132
The Mazmuns of the Bow and “Qaaba Qawsayn” In Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3198
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sait Çalka  
İdama Mahkûm Bir Şair: Caniklizâde Hayreddin Râgıb Paşa ve Kayıp Bir Kısım Şiirleri Ss, 133-152
A Poet Sentenced to Death: Caniklizâde Hayreddin Râgıb Pasha and His Poems of a Lost Part
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin Çetin  
Yahya Nazîm Çelebi’nin Hayatına Dair Yeni Bilgiler Ss, 153-164
New Information on the Life of Yahya Nazîm Çelebi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3200
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şevval Sena Çulfaz  
Mevlid Bibliyografyası Ss, 165-229
Bibliography of Mewlid
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güler Doğan Averbek  
The Islamic Manuscripts Oskar Rescher Sold to the National Library of the Czech Republic between 1926 and 1946 Ss, 230-249
Osman Reşer’in 1926-1946 Yıllarında Çek Cumhuriyeti Millî Kütüphanesi’ne Sattığı İslâm Yazmaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3202
Özet | Abstract | Tam Metin |

SUAT DONUK  
Künhü’l-ahbâr’ın İlk Üç Rüknüne Göre Gelibolulu Âlî Mustafa Efendi Ss, 250-268
According to the First Three Episodes of Kunh al-Akhbâr, Gallipolian Âlî Mustafa Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül Ekici  
Ahmed Rıdvan’ın Hüsrev ü Şirin Mesnevîsinde Halk İnanışları Ss, 269-295
Folk Beliefs in Ahmed Ridvan’s Hüsrev ü Şirin Masnavi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet İÇLİ  
Ah Fasîh Vah Fasîh: Behiştâbâd’ı Kim Yazdı? Ss, 296-322
Ah Fasih Vah Fasih: Who Written Behiştabad?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sercan Kadaş Enes İlhan  
Karamanlı Nizâmî Dîvânı’nın Mükerrer Neşrine Doğru: Yeni Nüshalar ve Yeni Manzumeler Ss, 323-369
Towards the Republishing of the Karamanli Nizami Dîvân: New Copies and New Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kartal  
BAYKARA MECLİSİ’NDEN YANSIMALAR -EDEBÎ MECLİSLER, MEŞHUR HÂNENDE, SÂZENDE VE RAKKÂSLAR, GİZLİ İLİMLER, TÜRKİSTÂN’DAN MÂVERÂÜNNEHİR’E YAPILAN KERVAN YOLCULUĞU VE VÂSIFÎ’NİN ETRAFINDA GELİŞEN OLAYLAR-11 Ss, 370-420
-LITERARY ASSEMBLYS, FAMOUS MUSICIANS AND DANCERS, SECRET SCIENCES, THE CARAVAN JOURNEY FROM TURKISTAN TO TRANSOXIANA, AND THE EVENTS THAT DEVELOPED AROUND VÂSIFÎ-11
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Kavaklı Selami Turan  
Bedreddin Mahmûd’un Hayatı, Eserleri ve Fevz ü Felâh Mesnevisi Ss, 421-437
Bedreddin Mahmûd’s Life, Works, His Fevz u Felâh Mathnawi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih Köksal  
Hengâme Hengâmesi veya Şair Aslında Ne Diyor Ss, 438-459
Trouble of “Hangâme” or What is The Poet Actually Saying
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan Mermer  
Bir Zamîrin İçinden Doğan Dünya: Nûr-ı Muhammedî Kavramının Edebiyata Sirayetine Bir Bakış Ss, 460-476
The World Emerging from a Pronoun: A Look at the Transmission of theConcept of Nur-i Mu?ammedi into Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Milad Salmani  
Türkçe Bürde Nüshalarının Ayrılmaz Bir Parçası: Hâfız Şeref'in Farsça Kasîde-i Bürde Tercümesi Ss, 477-519
An Inseparable Part of Turkish Burda Copies: Persian Translation of Qasidat al-Burda, by Hafez Sharaf
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Sönmez  
Mizah Kuramları ve Lâmi’î Çelebi’nin Letâifnâme’si Ss, 520-534
Theories Of Humour And Lâmi’î Çelebi’s Letâifnâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim Yarar  
Fahrî Dîvânının Yeni Bulunan Yazma Nüshaları ve Dîvâna Katkıları Ss, 535-571
Newly Found Manuscripts of the Divan of Fahri and Their Contributions to the Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyit Yavuz  
Son Dönem Divan Şairlerinden Mehmed Bahâeddîn ve Bilinmeyen Bazı Şiirleri Ss, 572-596
One of the Last Period Divan Poets, Mehmed Bahaeddin, and Some Unknown Poems of His
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Yılmaz  
Hayretî Dîvânı’nda Hayvanların Şiir Estetiğine Katkısı Ss, 597-628
Contribution of Animals to the Aesthetics of Poetry In Hayreti’s Dıvan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3221
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri