• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 508
  Bugün Toplam : 37
  Genel Toplam : 642311

Ahmed Rıdvan’ın Hüsrev ü Şirin Mesnevîsinde Halk İnanışları
(Folk Beliefs in Ahmed Ridvan’s Hüsrev ü Şirin Masnavi )

Yazar : Ayşegül Ekici    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 31
Sayfa : 269-295


Özet
Toplumun üretip sahip olduğu madd? veya manev? her unsur kültür kapsamındadır. Kültür unsurlarından önemli bir bölümünü ise halk inanışları oluşturur. Halk inanışları folklordan dinler tarihine kadar uzanıp edebiyat, tarih, psikoloji ve sosyoloji gibi pek çok bilim dalını yakından ilgilendiren çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Edebî ürünlerin pek çoğunda halk inanışlarına rastlamak mümkündür. İslamiyet’ten önce destanların ve sonrasında masalların devamı olup hik?ye ve romana kadar uzanan mesnev?ler, pek çok kültür unsuru yanında özellikle halk inanışları açısından zengin bir malzemeye sahip olabilmektedir. Bu mesnevîlerden biri de 16. yüzyılda yaşamış olan Ahmed Rıdvan’ın Hüsrev ü Şirin adlı mesnevîsidir. Konusunu tarihten alan ve trajik bir aşk hik?yesi olan Hüsrev ü Şirin’e ilk olarak Arap coğrafyacılarının hazırladığı Taber? Tarihi’nde rastlanılmıştır. Firdevs?’ nin Şehn?me’ sinde şiir olarak görülür. Nizâmî, hik?yeyi tam bir mesnev? şeklinde yazmıştır. Anadolu sahasında ise Hüsrev ü Şirin mesnevîsi, başta Şeyhî olmak üzere pek çok şair tarafından kaleme alınmakla birlikte Ahmet Rıdvan’ın eseri halk inanışları açısından daha geniş bir yelpazeye sahiptir. Ayrıca tasvirlerin daha canlı ve imajların zengin olması ve mitolojik ögelerin ve inançların anlatım özellikleri Rıdvan’ın mesnevîsini ön plana taşır. Mesnevî’de hazine, peri, sihir, deliler, fal, tabiat olayları, bazı hayvanlar ile ilgili olmak üzere ve daha pek çok halk inancı yer almaktadır. Halk inanışlarıyla alakalı olarak sadece bu mesnevîde bu kadar çok motifin yer alması dikkat çekicidir. Bu çalışmada kültürün bir parçası olan halk inanışlarının Klasik Türk Edebiyatı’nın kaynakları arasında yer aldığı belirtilmiş ve Mesnevî’de geçen inanışlar, yorumlayıcı bir yaklaşımla ele alınarak ulaşılan sonuçların edebiyat ve kültür tarihine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Edebiyatı, mesnevî, Hüsrev ü Şirin, halk inanışları.

Abstract
Material or moral elements that society produces and owns are within the scope of culture. Folk beliefs represent a significant facet of cultural elements. Folk beliefs extend from folklore to the history of religions, having a multi-layered structure that closely concerns many branches of science such as literature, history, psychology and sociology. It is possible to come across folk beliefs in many of the literary products. Masnavis, which are the continuation of epics and tales after Islam, extending to stories and novels, offer a wealth of content, especially in terms of folk beliefs, as well as many cultural elements. One of these masnavis is Hüsrev ü Şirin, written by Ahmed Rıdvan, who lived in the 16th century. It is seen as a poem in Firdevsî’s Şehnâme. Nizâmî wrote the story as a complete masnavi. The masnavi of Hüsrev ü Şirin was written by several poets, especially Şeyhî, in the Anatolian region. However, Ahmet Rıdvan’s work has a larger scope in terms of folk beliefs. Furthermore, the vividness of descriptions, richness of imagery, and the narrative features of mythological elements and beliefs highlight Rıdvan's masnavi. Masnavi includes many folk beliefs such as treasure, fairy, magic, madmen, fortune-telling, natural events, some animals and many more. In this study, it is stated that folk beliefs, which are a part of culture, are among the sources of Classical Turkish Literature, and the beliefs in Masnavi are discussed with an interpretive approach and the results are aimed to contribute to the of literature and cultural history.

Keywords
Classical Turkish Literature, masnavi, Hüsrev ü Şirin, folk beliefs.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri