• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 23
  Bugün Toplam : 66
  Genel Toplam : 638983

30 SayıEditör
Doç. Dr. Bünyamin Ayçiçeği

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nusret Gedik

İstanbul  Haziran 2023

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSacide Akcan  
Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn Mesnevisiyle Shakespeare’in Romeo ve Juliet Trajedisinin Tahkiye Unsurları Bakımından Karşılaştırılması Ss, 1-15
Comparison on Fuzuli’s Mathnawi of Leyla and Mecnun and Shakespeare’s Tragedy of Romeo and Juliet in Terms of Narration Elements
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem Akyol  
Recaizade Ekrem’in Gazelleri Ss, 16-30
Recaizade Ekrem’s Ghazals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper Ay  
Eşrefoğlu Rûmî Soyundan Bir Şair: Pir Hamdî Efendi Ss, 31-53
A Poet from Esrefoglu Rumi: Hamdi Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3143
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma Benli  
Necâtî Üslubunu Nesre Uyarlama Örneği Olarak Latîfî’nin Fusûl-i Erba‘a Adlı Eseri Ss, 54-85
Latîfî’s Fusûl-i Erba‘a as an Adaptation of Necâtî’s Style into Prose
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Demir Öztürk  
16.Yüzyıl Şairlerinden Azmî Mustafa Efendi’nin Yazdığı Manzum Bir Tıp Eseri:Risâle fi’t-Tıbb Ss, 86-112
A Poetic Medicine Work Written by Azmî Mustafa Efendi, a 16th Century Poet: Risale fi't-Tibb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3145
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal ELBİR Sena Çelik  
Lâzikî-zâde Feyzullah Nâfiz’in Gazeline Yapısalcı Yöntemle Bir Yaklaşım Denemesi Ss, 113-130
An Essay on a Structural Approach to Lâzikî-zâde Feyzullah Nafiz's Ghazal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eren Ertürkoğlu  
Osmanlı Dönemi Tercüme Geleneğinde Satıraltı Tercüme Tekniği Ss, 131-181
Sublinear Translation Technique in the Ottoman Translation Tradition
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz Faraşoğlu  
Âşık Ömer Divanı’nda Şehirlere Yazılan Şiirler Ss, 182-212
Poems Writed To Cities By Aşık Ömer’s Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed İkbâl Güler  
Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin “Hâme” Redifli Kasidesi ve Şerhi Ss, 213-236
Shaykh al-Islam Yahya Efendi’s Ode and Interpretation with “Hame” Redif
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah Gülüm  
Klasik Türk Edebiyatında İlk Mersiye: Hamza Bey Mersiyesi Ss, 237-253
The First Elegation in Classıcal Turkish Literature: Hamza Bey’s Elegy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3157
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet İnce  
Mecmau’l-Emsâl’in XIX ve XX. Yüzyıldaki Türkçe Tercümelerinin Mukayeseli Bir Değerlendirmesi Ss, 254-270
A Comparative Evaluation of Mecmau'l-Emsâl's Translations in the XIX and XX Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3158
Özet | Abstract | Tam Metin |

MÜCAHİT KAÇAR  
Mahmûd b. Edhem’in II. Bayezid’e Sunduğu Gülşen-i İnşâ’nın Farklı Versiyonları Üzerine Ss, 271-283
On the Different Versions of the Gülşen-i İnşâ that Mahmud b. Edhem Presented to Sultan Bayezid II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Karakuş  
XVIII.Yüzyıl Bayrâmî-Melâmî Şairlerinden Lâ'lîzâde Abdülbâki Efendi’nin Şiirleri Ss, 284-311
The Poems Of Lâlîzâde Abdülbâki Efendi, One Of The 18th Century Bayrâmî-Melamî Poets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kartal  
BAYKARA MECLİSİ’NDEN YANSIMALAR- İlmî ve Edebî Meclisler, Eğlence Meclisleri, Sultanlara Anlatılan Hikâyeler, Güreş ve Güreşçiler ile Güreş Eğitimi ve Müsabakaları - 10 Ss, 312-342
REFLECTIONS FROM BAYKARA ASSEMBLY – Scientific and Literary Assemblies, Entertainment Assemblies, Stories Told to Sultans, Wrestling and Wrestling Training and Competitions with Wrestlers -10
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih Köksal  
Osmanlının Meçhul Kadın Şairleri Ss, 343-368

Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Zehra Kurt Mehmet Göktaş  
Yirminci Yüzyılda Geleneğin İzinde Bir Divan Şairi: Seyyid Ali Sânih ve Sânih’in Sesleri Divanı Ss, 369-383
A Divan Poet Following Tradition in the Twentieth Century: Seyyid Ali Sânih and the Divan of the Voices of Sânih
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsin Macit  
Osmanlı Şiir Dilinin Gelişiminde Devşirme Etkisi Ss, 384-404
The Effect of Devshirme on The Development of The Ottoman Poetry Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmiye ÖZBEK ARSLAN  
Münazara Türünde Arz ve Semânın Anlatımına Dair İki Örnek: Lâmi’i Çelebi’nin Yer ile Gök’ü İle Şemseddîn Sivâsî’nin Âsumân u Zemîn’i Ss, 405-417
Two Examples of the Expression of Earth and Sky in the Type of Debate: Lâmi'i Çelebi's Yer ile Gök and Şemseddîn Sivâsî's Asumân-ı Zemîn
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat Öztoprak  
Dîvân Neşirlerinde Tertip Üzerine Dikkatler: Leylâ Hanım Dîvânı Örneği Ss, 418-442
Remarks on Arrangement in Divan Publications: Example of Leyla Hanım's Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin Samancı Hacı İbrahim Demirkazık  
Me'debü'l-Fuzalai'l-'Arifín: Abdülmecîd Bin Şeyh Nasûh Et-Tosyevî’nin (Ö. 1588?) Dört Büyük Halife Menakıbnamesi Ss, 443-485
Me'debü'l-Fużalāiˇl-'Ārifín: Abdulmecid Bin Sheikh Nasuh et-Tosyevi’s (D. 1588?) Manaqıbnamah On Four Great Caliphs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazım Taşan  
“Sözden artuk nesne yokdur yâdigâr”: Şair ve Haminin Motivasyonu Ss, 486-498
“Sözden artuk nesne yokdur yâdigâr”: The Motivation of Poet and Patron
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre Varol  
Bir Mahlas İki Şair: Yûsuf Emîrî ve Emir Ömer Han Üzerine Notlar Ss, 499-512
One Pseudonym Two Poets: Notes on Yûsuf Emîrî and Emir Ömer Khan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Yaman Seydi Kiraz  
Türk Edebiyatında Mikdâd ve Miyâse Hikâyeleri Ss, 511-550
Mikdâd and Miyâse Stories in Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fakirullah Yıldız  
XVIII.Yüzyılda Yazılmış Manzum Bir Nasihat-nâme: Şeyh Mûsâ Emânî’nin Verdü’s-Sâlihîn Adlı Eseri Ss, 551-586
A Nasihatnâme in Verse Written in the 18th Century: Verdü's-Sâlihîn by Şeyh Musa Emânî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.3174
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri