• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 43
  Bugün Toplam : 7
  Genel Toplam : 634171

Divan Şiirinde Geçen Göz Hastalıklarının Klâsik Dönem Tıp Metinleri Ekseninde Değerlendirilmesi
(The Analysis of Eye Diseases in Divan Poetry on The Basis of Classical Era Medicine Texts )

Yazar : Mihrican AYNACI    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 9
Sayfa : 29-48


Özet
Abbasi Araplarından Anadolu Türklerine kadar geçen süreçte Latin, Eski Yunan, Arap, Çin, Hint, Mısır, İran, Selçuklu ve Osmanlı dönemi tıp deneyim ve birikimlerinin yer aldığı bilgiler tıp yazmalarında saklanarak bugüne kadar bize ulaşmıştır. Bu eserlerde anatomiden cerrahiye, beslenmeden kozmetiğe kadar sağlık alanı ile ilgili değerli bilgiler bulunmaktadır. Eserlerin yazarlarının ya da derleyicilerinin büyük çoğunluğunun hekim ya da sağlık alanında hizmet veren kişilerden oluşması, söz konusu metinleri daha nitelikli ve değerli kılmaktadır. Bu metinlerde hangi bitkilerin ve maddelerin; hangi hastalıklar için ne şekilde, ne kadar kullanılarak, nasıl uygulanacağına dair bilgiler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu metinler, hekime gerek kalmadan insanların kendi kendilerini tedavi etmeleri noktasında önemli rol üstlenirler. Günümüzde bile alternatif tıp adıyla bu bilgilerden yararlanılarak uygulanan tedaviler sürdürülmektedir. Döneminin canlı bir tablosu niteliğindeki Divan şiirinde de hastalıklar ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Sıtmadan hafakana, baş ağrısından akıl ve ruh hastalıklarına kadar pek çok hastalık ve tedavisi, söz konusu şiir metinlerinde dikkati çekmektedir. Bu çalışmada

Anahtar Kelimeler
Tıp, hastalık, tedavi, göz hastalığı, divan şiiri.

Abstract
Period of time from the Abbasid period, Anatolian Turks, Latin, Ancient Greek, Arab, China, Indian, Egytp, Persian, Seljuk and Ottoman period and the accumulation of experiences in medicine, medical manuscripts of the stored information has reached us so far. This works, surgery, anatomy, nutrition and cosmetics contain valuable information about the health care field. Compilers or authors of the works, almost entirely composed of those who physician or health care services in the area and these texts makes it more qualified and valuable. These texts, which plants and substances, which is the way for diseases, by how much, has information on how to apply. Thus, these texts without the need for a physician to treat the people themselves play a pivotal role at the point. Even today, making use of this information in alternative medicine treatments are underway. The nature of panoramas in the period of Ottoman poetry includes information about diseases and treatment methods. treatment of many diseases and illness such poems is remarkable. In this study, stood on the accuracy of poets "eye diseases" based on the axis of eye diseases and treatment methods mentioned in medical texts of the poems will be evaluated.

Keywords
Medicine, disease, treatment, eye disease, Dıvan poetry.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri