• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 55
  Bugün Toplam : 12
  Genel Toplam : 634176

Türk Edebiyatında Kasîde-i Münferice Şerhleri
(Kaside-i Münferice Commentary in Turkish Literature )

Yazar : Rabia Kara    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 27
Sayfa : 327-373


Özet
Arap ve Türk edebiyatında, tasavvuf çevrelerinde büyük bir ilgiye mazhar olan Kasîde-i Münferice, 11. yüzyılda İbnü’n- Nahvî tarafından kaleme alınmış tasavvufi muhtevalı bir manzumedir. Sağlam nüshalarda kırk, sair nüshalarda kırk altı beyte kadar çıkan kasidenin tamamında Allah’a teslimiyet ve güven zikredildikten sonra zorlukların ve musibetlerin de geçici olduğu ifade edilir. Nitekim, sıkıntılı kimselerin virdi haline gelen kaside, kimi dua mecmualarında da kendisine yer bulmuştur. Bünyesinde İsm-i A’zam’ın yer alması üzerine görüş birliğinde bulunan alimler, kasideyi okuyacak kimselere birtakım faydalar sağlayacağını söylerler. Kasîde-i Münferice, tasavvufi muhtevası hasebiyle, içerdiği müphem manaların açığa kavuşması, şerh edenlere sağlayacağı faydaya yönelik inanç, ezberleyenlere ve okuyanlara kolaylık sağlaması gibi sebeplerle 17. yüzyıldan, günümüze değin birçok kez şerh edilmiş ve böylece Türk edebiyatında, en çok şerh edilen Arapça metinler arasında yerini almıştır. Bu çalışmada, Kasîde-i Münferice’nin nazımı İbnü’n-Nahvî’nin hayatına kısaca değinildikten sonra Kasîde-i Münferice’ye dair teknik bilgilere ve muhtevasına yer verilecektir. Sonrasında kasideye yapılan şerhler; teknik özellik, muhteva, takip edilen şerh metodu, üzerine yapılan akademik çalışmalarla birlikte incelenerek, Türk edebiyatında, Kasîde-i Münferice’nin konumu belirlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kasîde-i Münferice, İbnü’n-Nahvî, şerh, tercüme, tasavvuf

Abstract
Kasîde-i Münferice, which has a great interest in mysticism circles in Arabic and Turkish literature, is a poem with mysticism content written by Ibn al-Nahvi in the 11th century. It is stated that difficulties and calamities are also temporary after surrender and trust in God are mentioned in all of the odes, which are up to forty-six verses in intact copies and up to forty-six verses in other copies. As a matter of fact, the eulogy, which has become the virdi of the troubled people, has even found a place for itself in some prayer journals. The scholars who agree on the inclusion of “ism-i Azam” in its structure do not neglect to mention the benefits it will provide to those who will read the qasida. Due to its mystical content, Kasîde-i Münferice has taken its place among the most annotated Arabic texts since the 17th century, due to its ambiguous meanings, the belief that it will benefit those who comment, and the convenience of those who memorize and read. In this study, after briefly mentioning the life of İbnü'n- Nahvi, the poet of Kasîde-i Münferice, technical information about Kasîde-i Münferice and its content will be given. The annotations made to the kaside afterwards; In this study, the position of Kasîde-i Münferice in Turkish literature will be tried to be determined by examining the technical features, content, the commentary method followed, together with the academic studies on it.

Keywords
Kasîde-i Münferice, İbnü'n-Nahvi, commentary, translation, mysticism.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri