• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 48
  Bugün Toplam : 8
  Genel Toplam : 634172

Fahreddîn-i Irâki Divanı’nda Tamlama Çeşitleri
(Types of Clauses in the Divan of Fahreddîn-i Irâki )

Yazar : Veyis Değirmençay  Pelin Seval ÇAĞLAYAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 19-36


Özet
Fahreddîn-i Irâki, 610-688 (1213-1289) yılları arasında yaşamış, âlim ve sûfî şairlerdendir. Bilgin, kültürlü, saygın bir ailede yetişmiş, dönemin tüm aklî ve naklî ilimlerini ders verecek derecede öğrenmiştir. Uşşâknâme, Lema‘ât ve Dîvân’dan oluşan manzum ve mensur eserleri vardır. Eserlerini tasavvufun etkisi altında, âşıkane ve arifane bir dille kaleme almış, tevhid sırlarını, hakiki aşkı ve mutlak güzelliği anlatmıştır. Şiirlerinin güç ve anlaşılmaz tarafı az olup kelimeler genellikle bilinen anlamlarıyla kullanılmıştır. Senâî, Attâr, Mevlâna ve Sadî gibi şairlerin etkisi altında kalmış, onların şiirlerinden tazminlerde bulunmuştur. Hâfız ve Câmî gibi kendinden sonra gelen bazı şairlere de örnek olmuştur. Çalışma, Irâki’nin Nesrîn-i Muhteşem (Hezâî) tarafından Mecmûa-i Âsâr-i Fahreddîn-i Irâki (Tahran 1372 hş.) adıyla neşredilen Dîvân’ı esas alınarak hazırlanmış olan Fahreddîn-i Irâki Divanı’nda Kelime ve Cümle Bilgisi (Doktora Tezi) adlı çalışmadan faydalanılarak yapılmıştır. Fahreddîn-i Irâki’nin hayatı hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra Farsça dilbilgisinde tamlamalar ve çeşitleri konusu adı geçen Dîvân’dan örnek beyitler getirilerek incelenmiş, beyitlerin sonuna sayfa ve beyit numarası verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Fahreddîn-i Irâki, Uşşâknâme, Lema‘ ât, Dîvân, tamlama ve çeşitleri.

Abstract
Fahreddîn-i Irâki is one of the mystic poets who lived between the years of 610-688 (1213-1289). He has grown in a sophisticated, cultured, respectable family and has learned all the mental and other sciences of the time at the level of teaching them. He has written works in prose and verse such as Uşşâknâme, Lema‘ât and Dîvân. He has written his works under the influence of mysticism through amatory and sagacious language; narrated the secrets of monotheism, true love and absolute beauty. Hard and incomprehensible side of poetry are few and words are often used in their usual sense. He was under the influence of poets like Senâî, Attâr, Mevlana and Sadî, and found indemnifications from their poems. Some poets who came after him like Hafiz and Câmi have taken of him as a model. This study is conducted by using the Vocabulary and Sentence in the Divan of Fahreddîn-i Irâkî (PhD Dissertation) which is based on the divan published with the name of Mecmûa-i Âsâr-i Fahreddîn-i Irâki (Tahran 1372 hş.).The study includes an introductory section and two chapters. In the introductory section, after the life of Fahreddîn- i Irâki have been told shortly, clauses and its types of Persian language have been analysed with examples of Divân and at the end of couplets, page and couplet number have been given.

Keywords
Fahreddîn-i Irâki, Uşşâknâme, Lema‘ ât, Dîvân, clauses and its types.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri