• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 45
  Bugün Toplam : 7
  Genel Toplam : 634171

Bâkî’nin Gazellerine Ek ve Derzi-zâde ‘Ulvî’ye Nazîreleri
(The Addition to Baki's Ghazals and His Naziras to Derzi-zâde Ulvi )

Yazar : Muzaffer KILIÇ  BÜŞRA ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 18
Sayfa : 253-332


Özet
Osmanlı edebiyatı şairlerinin çeşitli sebeplerle divanlarına dahil etmedikleri yahut divanlarını tertip ettikten sonra yazdıkları şiirler vardır. Bu şiirlere yine bu sahanın mahsullerinden olan mecmualarda veya başka eserlerin içerisinde denk gelinebilmektedir. Mecmuaların yanı sıra az da olsa bazı divan nüshalarında başka şairlerin şahıs ve eserlerine yönelik yeni bilgilere rastlanır. Bu şekilde ortaya çıkan her bilgi, öncesinde yapılan çalışmaların eksiklerini tamamlayarak kapsamını genişletmektedir. Bâkî (ö. 1600) de bu türden örneğine sıkça rastlanılan şairlerden biridir. Bu sebeple mecmualardan hareketle Osmanlı edebiyatının en müstesna şair ve devlet adamlarından biri olan Bâkî’nin divanında yer almayan gazellerine yönelik çalışmalar yapılagelmiştir. Bu makalede ise Derzizâde ‘Ulvî (ö. 1585)’nin divan yazmalarından birinin derkenarında karşılaşılan ve Bâkî’nin önceki yayınlarda bulunmayan şiirlerine yer verilecektir. Ayrıca aynı yazmadan hareketle Bâkî’nin şimdiye kadar herhangi bir vesile ile değinilmeyen çağdaşı Derzi-zâde ‘Ulvî’nin gazelleri zemininde yazdığı nazireleri tanıtılacaktır. Burada Bâkî’nin Dîvân’ında bulunmayan gazelleri kadar nazireleri de ‘Ulvî ile etkileşimini gözler önüne sermesi ve şiirleri kıyaslandığında ‘Ulvî’nin de en az Bâkî kadar kudretli bir şair olduğunu göstermesi bakımından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Bâkî, Derzi-zâde ‘Ulvî, Gazel, Nazire, 16. yy., Eski Türk Edebiyatı.

Abstract
There are poems written by Ottoman Literature poets that they did not include in their divans for various reasons or they wrote after arranging their divans. These poems can be also coincied with in the majmuas or another literary works of this field crops. In addition to the majmuas, in a small number of diwan copies contain new information about personality and works of another poets are encountered. Any information that emerges in this way broadens the scope by complementing the shortcomings of previous studies. Bâkî (d. 1600) is also one of the poets frequently encountered in this kind of example. For this reason, studies have been carried out on the ghazals of Bâkî, one of the most exceptional poets of Ottoman literature and a statesmen, which are not included in the divan. In this article, the poems of Baki, which are encountered in the edge of one of the copies of the Derzi-zade ‘Ulvî (d. 1585)'s Divan, which are not found in the previous publications, will be given. In addition, through the same manuscript, Bâkî’s naziras to his coeval Derzi-zâde 'Ulvî’s ghazals will be introduced, which have not been mentioned on any study. Here it is very important that the naziras as well as the ghazals that are not in the Divan of Bâkî show that 'Ulvî is at least as mighty as the Bâkî when his poetry is compared to his.

Keywords
Bâkî, Derzi-zâde ‘Ulvî, Ghazal, Nazira, 16th century, Old Turkish Literature.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri