• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 34
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634170

Paris’te Yazılan Bir Mevlid: Misbâhü’s-Salâh
(A Mawlid Written in Paris: Misbahu’s-Salah )

Yazar : Mustafa ÖZKAT    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 14
Sayfa : 93-166


Özet
Bir yönüyle şair, bir yönüyle de diplomat olan İbnü’r- Reşâd Ali Ferruh Bey (5 Haziran 1865-19 Ekim 1904), edebiyat anlayışı bakımından Tanzimat ile Servet-i Fünûn edebiyatı arasında kalan ve daha çok 1884-1896 yılları arasında ortaya koydukları eserlerle Servet-i Fünûn dönemi şiir anlayışına hazırlayıcı rol oynayan Mutavassıtîn (Ara Nesil, Aracılar, Ortacılar, Ilımlılar) grubu içerisinde değerlendirilmektedir. Gazete ve dergilerde yayımlanan şiir ve makalelerinin yanı sıra manzum ve mensur olarak kaleme aldığı onu matbu, onu da yazma halinde yirmi eseriyle döneme damgasını vurmuştur. Bu çalışmamızda, hiçbir mevlid literatüründe adı anılmayan Ali Ferruh Bey’in Paris’te kaleme aldığı ve el yazısıyla H. Rebîülevvel 1305/Kasım-Aralık 1887 tarihinde Paris’te bastırdığı Mısbâhu’s-Salâh adlı mevlidi tanıtılmıştır. Mevlidin kaleme alınmasıyla ilgili gelişmelerin kısaca aktarıldığı “Çünki” başlıklı bir girişten sonra eserde biri mensur, diğeri manzum olmak üzere iki bölüm yer almaktadır. “Mukaddime” başlıklı mensur bölümde Hz. Peygamber’in doğumu ve nesebi hakkında geniş bir açıklamaya yer verilmiştir. Çeşitli tarihî kaynaklarla da desteklenen bu bölümün ardından Hz. Peygamber’in yalnızca doğumunun ele alındığı mesnevi tarzındaki 191 beyitlik manzume gelmektedir. Sekiz beyti Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât adlı eserinden alıntılanmış olan bu kısımda, Süleyman Çelebi mevlidindeki akıcılığı görmek mümkün değildir. Bu çalışmamızla, Türk edebiyatındaki mevlid yazma geleneğinin Türklerin egemen olarak yaşadıkları bölgelerle sınırlı kalmayıp az sayıda Türk’ün yaşadığı yerlerde de sürdürüldüğü ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ali Ferruh, mevlid, Mısbâhu’s-Salâh, Hz. Peygamber, Paris, mesnevi, Kerbelâ.

Abstract
İbnü’r-Reşâd Ali Ferruh Bey (5 June 1865-19 October 1904), both a poet and a diplomat, is utilized within Mutavassıtîn (Mid Generaiton, Middlemans, Mediators, Moderators) group which remains in between The Tanzimât and Servet-i Funûn literature with respect to the sense of literature and with the works that they presented more between 1884-1896, they have a role in preparing the way for the sense of poem of Servet-i Funûn period. Beside his poems and articles that is published in newspapers and magazines, he left his mark on his time with his twenty works that is written as poetic and prosaic, ten of them is printed and the other ten is manuscript. In this article a mawlid that is not included in any mawlid literature named Mısbâhu’s-Salâh, written and published cursively by Ali Ferruh Bey in H. Rebîülevvel 1305/November-December 1887 in Paris, is introduced. After an introduction titled “Çünki” (Because) that mentions the progress related to writing process of the mawlid briefly, there are two parts in this mawlid, one of them is prosaic and the other one is poetic. In the prosaic part titled “Mukaddime”, a detailed explanation about Muhammad the prophet’s birth and ancestry is given. After this part that assisted with various historical resources, a 191-couplets-long poem à la mathnawi based on only Muhammad the prophet’s birth comes. In this part which of its eight couplets is cited from Süleyman Çelebi’s work named Vesîletü’n- Necât, it is impossible to see the fluency as in the Süleyman Çelebi’s mawlid. With this article it is revealed that the tradition of writing mawlids is not limited only with the regions that mostly Turks live, it is also continued in the regions that few Turks live.

Keywords
Ali Ferruh, mawlid, Mısbahu’s-Salah, Muhammad the prophet, Paris, mathnawi, Karbala.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri