• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 31
  Bugün Toplam : 73
  Genel Toplam : 511494

Fazla Sayıda Yazma Nüshası Bulunan Hacimli Bir Eserin Nüsha Ailesinin ve Tenkitli Metninin Kurulması Hakkında Değerlendirmeler: Künhü’l-ahbâr Örneği
(The Evaluations on The Establishment for The Copy Group and Text with The Criticism of A Bulky Work Which Has Got Many Manuscript Copies; The Sample of Künh el-Akhbar )

Yazar : SUAT DONUK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 115-146


Özet
El ile çoğaltılmış tarihi metinlerin aslına yakın bir surette neşrine dayanan metin tenkidi, bilginin sonraki kuşaklara bozulmadan aktarılması bakımından oldukça önemlidir. El yazması nüshaların ortak ve ayırıcı hatalarından hareketle soy ağacını çıkartmaya dayanan stemmatoloji metin tenkidini tamamlayıcı bir bilimdir. Ülkemizde son dönemde metin tenkidi ve stemmatoloji ile ilgili kuramsal çalışmalar hız kazanmıştır. Her el yazması eserin kendine has özellikleri vardır. Muhtevası hacimli bazı tarihî kitaplar fazla sayıda yazma nüsha ile günümüze intikal etmiştir. Bu tür eserlerde muhteva malzemesi ve yazma nüshalar çok sayıda olduğu için sadece metin tenkidi ve stemmatolojinin verileriyle işin içinden çıkmak güçtür. Böyle bir eser neşredecek bir nâşir metin tenkidi ve stemmatolojinin temel kabullerinin yanı sıra esere, yazarın yaşamına, yazarın ve yüzyılın dil ve anlatım hususiyetlerine, eserin mensubu olduğu edebî dönemin ilkelerine ve tarihi bilgilere hâkim olmalıdır. Metin tenkidinin bilindik kaideleri doğrultusunda, 3-5 nüsha mukayesesiyle kuracağı bir metnin müellifin elinden çıkmış esere göre eksiklikler barındırabileceğini bilmelidir. Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-ahbâr adlı genel tarih kitabı Türk edebiyatının fazla sayıda nüshası bulunan hacimli eserlerinden biridir. Bu makalede Künhü’l-ahbâr örneği üzerinden fazla sayıda nüshası bulunan hacimli kitapların nüsha ailesini çıkartma hakkında değerlendirmeler yapılacak; bu tür eserlerin tenkitli metnini kurmada müellife ait cümle, paragraf, manzume vb. unsurların metin dışı kalmasını önlemek maksadıyla yeni bir yöntem teklif edilecektir.

Anahtar Kelimeler
metin tenkidi, stemmatoloji, Künhü’l-ahbâr

Abstract
The criticism of the historical texts, which are transcripted by hand, on the base of their publishing that is close to their origin is very important in terms of transfering the information to the next generation without the deterioration. The stemmatology on the base of making a family tree from the point of the manuscript copies’ common and distinctive mistakes is a science which is the complement of text criticism. The speculative studies related to the text criticism and stemmatology accelerated in our country in the recent period. Each of the manuscript works has got the specific features. Some of the historical books that their content is bulky have been inherited with many manuscripts to today. As the material of content and manuscript copies in those works have the great numbers, it is very difficult to deal only with the data of text criticism and stemmatology. A publisher who will publish such a work should get the better of the work, life of the author, the language and wording features of the author and century, the literal period’s principles and historical information that the work is involved with the main recognitions of the text criticism and stemmatology. He/she should know that a text that he/she will compare it with its 3-5 copies will include the deficiencies than the work which is made by an editor in accordance with the text criticism’s well-known bases. The general history book with the name of Künh el-Akhbar of Mustafa Ali who is from Gelibolu is one of the bulky books with the numerous copies in Turkish literature. In this article, the evaluations will be made about making the copy group of the bulky books which have the numerous copies, through the sample of Künh el-akhbar; a new method will be offered in order to prevent that the factors such as the publisher’s sentence, paragraph, poem to make a text with the criticism of such works are kept out of the text.

Keywords
text criticism, stemmatology, Künh el-Akhbar

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri