• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 28
  Bugün Toplam : 5
  Genel Toplam : 587376

Umdetü’l-ahbâr’da Şair Biyografileri
(The Biographies of Poet in the Umdet-al-Ahbâr )

Yazar : Ersen ERSOY  Uğur ÖZTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 5
Sayfa : 101-120


Özet
Bu makalede klâsik Osmanlı şairleri ve birkaç Kırım şairinin hayatı, edebî kişiğini ve şiirlerini ihtiva eden Umdetü’l-Ahbar isimli eser incelemeye alınmıştır. Eser her ne kadar 18. yüzyılda yazılmış bir tarih eseri olsa da II. Mehmed devrine kadar Osmanlı şairleri hakkında bilgiler içermektedir. Bu şairler Yıldırım Bâyezid dönemi şairleri: Süleyman Çelebi, Niyazì; Süleymân Şâh dönemi şairleri: Ahmedî, Monla Hamza, Ahmed Dâ'î; I.(Çelebi) Mehmed dönemi şairleri: Ezherî, Cemîlî, Zihnî, Şeyhî, Kemâl-i Halvetî; II. Murâd dönemi şairleri: Hâkî, ‘Atâyî, Fahhârî, Seyyid Nesîmî, Şâh Handân, Kemâl, Hümâmî, Şìrâzî, Şemsî, Monlâ Hasan, Sâfî, Za'îfî, Nedîmî, ‘Ârif ‘Alî’dir. Daha sonraki bölümlerde kısmî olarak Kırım şairlerinden ve Osmanlı sahası şairi Sâbit’ten bahsetmektedir.

Anahtar Kelimeler
Umdetü’l-Ahbâr, Abdülgaffar b. Hasan, Kırım, Klasik Osmanlı şiiri, biyografi.

Abstract
In this article; a book named Umdetü’l-Ahbar, that includes poems and biographies of classical Ottoman poets and several Crimean poets, is examined. This work is dated about 18. Century but it spans classical period and earlier times through the II. Mehmet era. The poets mentioned are as follows. In Yıldırım Bâyezid era: Süleyman Çelebi, Niyazì. In Süleymân Şâh era: Agmedì, Monla Hamza, Agmed-i Da’ì. In I.(Çelebi) Mehmed era: Ezherì, Cemìlì, Zihnì, Şeyhì, Kemal-i Halvetì. In II. Murâd era: Hakì, ‘Ašayì, Fahharì, Seyyid Nesìmì, Şah Handan, Kemal, Hümamì, Şìrazì, Şemsì, Monla Gasan, Safì, Za’ìfì, Nedìmì, ‘Arif ‘Alì. Finally some Crimean poets and Sabit, who is thought to be in Ottoman field of study, are partially mentioned.

Keywords
Umdet-al-Ahbâr, Abdülgaffar b. Hasan, Crimea, classical Ottoman poetry, biography.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri