• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 24
  Bugün Toplam : 76
  Genel Toplam : 594111

Süreli Yayınlarda Makâmât-ı Harîrî Tercümeleri
(ranslations Of Makâmât-ı Harîrî in Periodical Publications )

Yazar : SEDA KURT  Ali Emre ÖZYILDIRIM  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 27
Sayfa : 547-570


Özet
Bu makalede, Arap edebiyatının meşhurlarından olan Harîrî (ö.h. 516/m. 1122)’nin makâme türünde kaleme aldığı “Makâmât” adlı eserinin Osmanlı döneminde yayımlanan süreli yayınlarda yer alan Türkçe tercümeleri incelenmiştir. Makâme türü, Harîrî ve “Makâmât” adlı eseri hakkında bilgi verilen giriş bölümünden sonra süreli yayınlarda yayımlanan “Makâmât-ı Harîrî” tercümeleri kronolojik olarak detaylı künyeleri ile birlikte verilmiştir. Söz konusu tercümeler; içerik hakkında bilgi ve takip edilen yöntem olmak üzere iki başlıkla ele alınmıştır. “İçerik Hakkında Bilgi” başlığında kısa bir açıklamadan sonra eserin -varsa- sebeb-i te’lîf bölümüne yer verilmiş ve eserin iç özellikleri ele alınmıştır. “Eserde Takip Edilen Yöntem” başlığında mütercimin tercüme yöntemine ilişkin açıklamalardan sonra eserin tam metni verilmiştir. Sonuç ve değerlendirme bölümünde söz konusu tercümeler; amaç, yöntem ve üslup ana başlığı altında benzerlik ve farklılıklar yönünden ele alınmıştır. Alanın akademik yazını, yazma ve basma eser katalogları, arşiv belgeleri, gazeteler, ansiklopediler ve biyografi kaynaklarından veri toplama tekniği olarak doküman incelemesine başvurulan makalede, içerik analizi yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı ve katkısı; Arap edebiyatının önemli eserlerinden “Makâmât-ı Harîrî”nin süreli yayınlarda yer alan Türk edebiyatında daha önce ele alınmamış tercümelerini ortaya koymak, söz konusu tercümeleri; amaç, yöntem ve üslup bakımından benzerlik ve farklılıklar doğrultusunda değerlendirmek ve Türk edebiyatında da önemli bir yeri olan “Makâmât” ve onun tercümelerini ilim âleminin istifadesine sunmaktır.

Anahtar Kelimeler
Makâmât-ı Harîrî, Makâmât, Harîrî, tercüme.

Abstract
In this article, the Turkish translations of “Makâmât” written by Harîrî (dod. 516/1122), one of the most famous of the Arabic literature, in periodical publications in the Ottoman period were examined. The translations of “Makâmât”in periodical publications were givenin chronological order with their bibliographical information after the introduction, which gives information about the type of makâme, Harîrî and her work named “Makâmât”. These translations were handled information about the content and the method followed in the work.In the subtitle of “Information about the Content” the internal features of the work and in the “Method Followed in the Work” subtitle was given the full text of the work after a brief explanation.In the conclusion and evaluation section, these translations were discussed in terms of similarities and differences under the main title of purpose, method and style. Document analysis was used as a data collection technique from academic literature, manuscripts and printed work catalogs, archive documents, newspapers, encyclopedias and biography sources. The purpose and contribution of this article to reveal these translations of “Makâmât”, one of the important works of Arabic literature, which were not handled as a whole before in Turkish literature in periodical publications, these translations to evaluate in terms of similarities and differences in terms of purpose, method and style and to present these works to the benefit of the world of science.

Keywords
Makâmât-ı Harîrî, Makâmât, Harîrî, translation.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri