• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 26
  Bugün Toplam : 4
  Genel Toplam : 594119

BAYKARA MECLİSİ’NDEN YANSIMALAR -Edebî Meclisler, Vâsıfî Etrafında Gelişen Olaylar 7-
(REFLECTIONS FROM BAYKARA ASSEMBLY -Literary Assemblies, Events Developing Around Vâsıfî 7- )

Yazar : Ahmet Kartal    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 27
Sayfa : 403-453


Özet
Zeynüddîn-i Mahmûd-ı Vâsıfî tarafından Farsça olarak kaleme alınan Bedâyi’u’l-vekâyi’, özellikle Türk kültür ve sosyal hayatına dair ihtiva ettiği geniş ve önemli bilgiler vesilesiyle dikkat çekmektedir. Bu yönüyle Türk kültür tarihi için çok önemli olan bu eserde, özellikle Mâverâünnehir ve Türkistân coğrafyasında değişik mekânlarda tertip edilip oluşturulan edebî meclislerin hüviyetini yansıtan, özelliğini ortaya koyan çeşitli meclislere yer verilmiş ve onların tasvirleri yapılmıştır. Bu çalışmada, Bedâyi’u’l-vekâyi’de yer alan, o dönem edebî meclislerine ışık tutan ve Vâsıfî’nin bizzat katıldığı meclislerin tercümesine yer verilecektir. Bu meclislerden biri, Semekand’ın attarlar pazarında bulunan Mollâ-zâde-i Mücellid’in dükkânında düzenlenmiştir. Bu meclise dönemin önemli fazılları ile şairleri katılmışlardır. Diğerleri, Hâce Hâşimî tarafından tertip edilen ve yine dönemin önemli şairleri ile ileri gelenlerinin katılımcı olduğu meclislerdir. Ayrıca Mevlânâ İsâmuddîn-i İbrâhîm ve Vâsıfî-i Herâtî ile bunların öğrencileri arasındaki husumet ve ihtilafı konu edinen, bu ihtilaf ve husumet etrafında gelişen olaylara da yer verilmiştir. Burada Vâsıfî ve diğer şairlere ait Farsça, Arapça ve Türkçe şiirlerin varlığı dikkat çekmektedir. Bu şiirler arasında daha çok gazel ve kasideler yer almaktadır. Bunların bir kısmı yazılan nazirelerdir. Tarih manzumelerinin yanında manzum bir Arapça mektup da bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Şiir meclisi, nazire, övgü şiiri, hiciv, tarih manzumesi, manzum mektup.

Abstract
Bedâyi’u’l-vekâyi’, written in Persian by Zeynüddîn-i Vâsıfî, draws attention especially with the extensive and important information it contains on Turkish culture and social life. In this work, which is very important for the history of Turkish culture in this respect, various assemblies reflecting the identity and characteristics of the literary assemblies, organized at different places, especially in Transoxiana and Turkistan, were included and described. In this study, the translation of the assemblies in Bedâyi'u'l-vekâyi, which shed light on the literary assemblies of that period and to which Vâsıfî personally attended, will be included. One of these assemblies was held in Mollâ-zâde-i Mücellid's shop, located in the herbalists' market of Semekand. The distinguished people and poets of the period participated in this assembly. Others are the assemblies organized by Hâce Hâşimî, and in which the important poets and distinguished people of the period participated. In addition, the events surrounding the enmity and conflict between Mevlânâ İsâmuddîn-i İbrâhîm and Vâsıfî-i Herâtî and their students were also included. The Persian, Arabic, and Turkish poems by Vâsıfî and other poets draws attention here. These poems are mostly ghazals and odes. Some of them are written nazires. Apart from the historical poems, there is also an Arabic letter in verse.

Keywords
Poetry assembly, nazire, praise poem, satire, historical poem, letter in verse.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri