• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 39
  Bugün Toplam : 79
  Genel Toplam : 594114

Basîrî’nin Mensur Letâ’ifnâmesi
(Basiri’s Prose Leta’ifname )

Yazar : Zahide EFE    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 27
Sayfa : 239-285


Özet
Klasik Türk edebiyatının mizah konulu eserleri; hezl, hiciv, ta’riz, şathiyyat, mutayebe, şaka, nükte, suhriyye, fıkra ve hikâye gibi çeşitli türler altında hem manzum hem de mensur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu türlerden biri de ince bir nükteyi ihtiva ederek güldürme ve eğlendirmeyi esas alan latifelerdir. Latifelerin bir araya getirildiği mecmualara letâ’ifnâme adı verilmiştir. Konusunu genellikle çağının sosyal hayat koşullarından alan letâ’ifnâmeler, yazıldıkları dönemin toplumsal ve kültürel yaşantısını günümüze taşıyan önemli eserlerdir. Edebiyatımızda ilk örneklerine 15. yüzyıldan itibaren rastlanan bu eserler, özellikle 16. yüzyıldan itibaren yaygınlık kazanmıştır. Bu örneklerden biri de tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda nüktedan kişiliği ve latifelerinin çokluğu ile öne çıkan 16. yüzyıl şairlerinden Basîrî’nin kaleme almış olduğu mensur Letâ’ifnâme’dir. Eserin şu an için bilinen tek nüshası Konya Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi’nde 14665 arşiv numaralı Mecmû‘a-i Fevâid’in 3b-13b yaprakları arasında bulunmaktadır. Sonunda yer alan temmet kaydına göre 941/1534-35 tarihinde telif edilen eser, “Ez-Letâ’if-i Mevlânâ Basîrî” başlıklı kadılık taksiminin yapıldığı bölüm, “Ez-Letâ’ifi Basîrî” başlıklı dertli bir beng tiryakisinin hikâyesinin anlatıldığı Bengînâme’nin yer aldığı bölüm ve “Latife” başlıklı 59 latifenin yer aldığı bölüm olmak üzere üç bölümden müteşekkildir. Bu çalışmada letâ’ifnâme türü hakkında özet mahiyetinde bilgi verildikten sonra Basîrî’nin hayatı ve edebî kişiliğine değinilmiş; Letâ’ifnâme’si mizah ögeleri açısından tahlil edildikten sonra eserin çeviri yazılı metnine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Edebiyatı, Mizah, Latife, Basîrî, Letâ’ifnâme.

Abstract
The humorous works of classical Turkish literature appears in both verse and prose under various genres such as hezl, satire, ta’riz, şathiyyat, mutayebe, joke, wit, suhriyya, anecdote and story. One of these genres is the jokes that are based on humor and amuse by containing a subtle wit. The journals in which the jokes are brought together are called leta’ifname. Leta’ifnames, which usually take their subject from the social life conditions of their age, are important works that carry the social and cultural life of the period in which they were written. These works, the first examples of which can be found in our literature since the 15th century, have become widespread especially since the 16th century. One of these examples is the prose Leta’ifname written by Basiri, one of the 16th century poets who stands out with his witty personality and the abundance of his jokes in biographies and biographical sources. The only known copy of the work is in the Konya Koyunoğlu Museum Library, between leaves 3b-13b of Mecmu‘a-i Fevaid with archive number 14665. According to the temmet record at the end, the work, which was completed in 941/1534-35, consists of three sections; the section titled “Ez-Leta’if-i Mevlana Basiri” in which the division of the kadi was made, and the section entitled “Ez-Leta’if-i Basiri”, in which the story of a troubled beng drinker is told in Benginame and the section in which 59 jokes titled “Latife” takes place. In this study, after giving brief information about the leta’ifname genre, Basiri’s life and literary personality were mentioned; after analyzing Leta’ifname in terms of humor elements, the translated text of the work is included.

Keywords
Classical Turkish Literature, Humor, Latife, Basiri, Leta’ifname.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri