• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 36
  Bugün Toplam : 77
  Genel Toplam : 594112

19. Yüzyıl Şairi İlmî’nin Bülbüliyye Mesnevisi
(Masnavi Titled “Bülbüliyye” by 19th Century Poet İlmî )

Yazar : Ahmet Alkan    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 27
Sayfa : 1-55


Özet
Klasik Türk şiirinde uzun anlatılar denilince akla mesneviler gelmektedir. Uzun anlatıları konu etmesinden dolayı genellikle aruzun kısa kalıplarıyla yazılan bu nazım şekliyle din, siyaset, ahlak, tasavvuf, aşk vb. konulu birçok hikâye kaleme alınmıştır. Adı geçen bu konular içinde aşkı konu edinenlerin önemli bir yeri vardır. Klasik Türk şiirinde sıklıkla işlenen aşk mesnevilerinden biri de gül ve bülbülün hikâyesinin konu edildiği gül ü bülbüllerdir. Bülbülün güle olan aşkının anlatıldığı bu hikâyeyi birçok şair gül ü bülbül, bülbülnâme, bülbüliyye gibi adlarla işlemiş ve bu konu üzerine mesneviler kaleme almıştır. Gül ü bülbül kaleme alan şairlerden biri de İlmî’dir. 19. yüzyıl şairlerinden olan İlmî Maraşlıdır. Doğum tarihi hakkında elde bilgi bulunmayan şairin asıl adı Ali İlmî olup Çelebi-zâde lakabıyla bilinmektedir Şair, aslen 15. yy’da Elbistan’a yerleşen Hz. Hüseyin ve Zeynelâbidîn neslinden olan Nurullah Çelebi soyundan gelmektedir. Bu çalışmada İlmî’nin kaleme aldığı Bülbüliyye adlı mesnevi konu edilmiştir. Çalışmada klasik Türk edebiyatındaki gül ü bülbül mesnevileri hakkında genel bilgiler sunulmuş, Bülbüliyye’nin diğer gül ü bülbüller arasındaki yeri gösterilmeye çalışılmış, eserin Maraşlı Çelebizâde Ali İlmî’ye aidiyeti tartışılmış, sonrasında mesnevi, şekil ve muhteva açısından ele alınarak transkripsiyonlu metni verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İlmî, bülbüliyye, gül ü bülbül, mesnevi.

Abstract
Talking about long narratives in Classical Turkish poetry, the first thing that comes to mind are the ‘masnavis’. Poems written using this poetry form structured with short patterns of aruz prosody mostly because they involve long narratives, have covered numerous stories about religion, politics, ethics, Sufism, love etc. Masnavis written above love from among all other topics mentioned above, have a special place in classical Turkish poetry. One of the love masnavis which are very common in classical Turkish poetry are the “gül-ü-bülbül masnavis”. Many different poets have covered this wellknown love story between the rose and the mockingbird in their poems under titles like gül-ü-bülbül, bülbülnâme or bülbüliyye and have written many different masnavis about it. One of the poets who wrote gül-ü-bülbül masnavis was İlmî. As a 19th century poet, İlmî is originally from Maraş in Turkey. While the Poet’s exact date of birth is unknown, his full name was Ali İlmî and was known with the nickname “Çelebi-zâde”. The poet was actually a descendent of Nurullah Çelebi who was known to be a descendent of Prophet Hussein who had moved to Elbistan in 15th century and of Zeynelâbidîn. This study covers the masnavi titled Bülbüliyye written by İlmî. The study presents general information on gül-ü-bülbül masnavis, emphasizes the place of Bülbüliyye among other gül-ü-bülbül masnavis, discusses the possibility of the piece to have been written by Çelebizâde Ali İlmî from Maraş, and analyzes the piece in terms of masnavi style, structure and content and presents a transcribed version of the piece.

Keywords
İlmî, bülbüliyye, gül ü bülbül, masnavi.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri