• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  29. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 15
  Bugün Toplam : 91
  Genel Toplam : 614793

XVI. Yüzyıl Şairi Melâmî Dede ve Yayımlanmamış Gazelleri
(XVIth Century Poet Melami Dede and His Unpublished Odes )

Yazar : Musa Tozlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 569-584


Özet
Şiir mecmuaları, klasik Türk edebiyatı sahası metin neşri çalışmalarında son derece önemli bir yere sahiptir. Mecmualar üzerine yapılan akademik çalışmalar neticesinde yayımlanmış divanlarda yer almayan çok sayıda şiir gün yüzüne çıkmaktadır. Ayrıca biyografik kaynaklarda isimleri zikredilen fakat kütüphanelerin tozlu raflarında keşfedilmeyi bekleyen pek çok şair ve eser de yine mecmualar üzerine yapılan akademik çalışmalar sonucunda ilim dünyasına tanıtılmaktadır. Bu çalışmada Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine Kitaplığı No: 1062’de kayıtlı bir şiir mecmuasından hareketle XVI. yüzyıl şairi Melâmî Dede’nin daha önce yayımlanmamış üç gazelini tanıtma ve edebî kişiliğine dair bazı değerlendirmeleri ilgililerin istifadesine sunma amaçlanmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde mecmua teriminin tarihi gelişimi ve şiir mecmuaları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde, -tespit edilebilen bilgilere göre- bu mahlası taşıyan tek ve aynı zamanda Mevlevî bir şair olan Melâmî Dede’ye ait tezkire ve biyografik kaynaklardaki bilgiler aktarılmıştır. İkinci bölümde ise çalışmanın da konusunu teşkil eden yayımlanmamış gazelleri içeren şiir mecmuası hakkında genel bilgiler verildikten sonra Melâmî Dede’ye ait gazellerin vezin, kafiye, redif, dil, üslup ve muhteva açısından bir incelemesi yapılmıştır. Üçüncü bölümde gazellerin metni ve günümüz Türkçeleri verilmiştir. Sonuç bölümünde ise makalenin amaç ve bulgularına yönelik genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mecmua, XVI. Yüzyıl, Melâmî Dede, Yayımlanmamış Gazeller.

Abstract
Poem compilations have an extremely important place in text publishing studies in the field of classical Turkish literature. As a result of the academic studies that have been done on compilations a vast number of poems, are not included in published diwans, are coming to light. Besides that a wide range of poets and works, which have been mentioned in biographic sources but still waiting on the dusty shelves at libraries, are introduced to the science world by means of academic studies. This study aims to introduce the three unpublished odes of XVIth poet Melami Dede and make the evaluations, related to his literal personality, available for those concerned. The work is completed based on the poem compilation that is registered for Topkapı Palace Museum Treasure Library No: 1062. At the beginning of this study, the general information about poem compilations and the historical development of the term of compilation were given. At the first part the information, that is placed at the collection of biographies and biographic sources belonging to Melami Dede, who is the only and also a maulawi poet bearing this pseudonym, have been expressed according to the knowledge we could determined. At the second part after the general information about the unpublished odes, that is also the subject of this study, is given; the observation about Melami Dede’s odes has been done in terms of rhythm, rhyme, repeated voice, language, wording and content. At the third part, the text of the odes and their modern Turkish version are given. At the conclusion part, the general evaluation has been done regarding the purpose and findings of our study.

Keywords
Compilation, XVIth Century, Melâmî Dede, Unpublished Odes.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri