• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 578
  Bugün Toplam : 25
  Genel Toplam : 506382

Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Yeni Çalışmalar Bibliyografyası ve MESTAP
(The Bibliography of New Studies About Poetry Mecmuas and MESTAP )

Yazar : Zeynep Süngü    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 25
Sayfa : 917-1056


Özet
Klasik Türk edebiyatını metin ve muhteva yönüyle besleyen şiir mecmuaları, gerek edebiyat tarihi için kayda değer veriler sunması gerekse mevcut kaynakları doğrulama ve düzeltme işlevleri açısından dikkate değer eserlerdir. Hâl böyle olunca son yıllarda şiir mecmuaları üzerinde yapılan çalışmalar oldukça artış göstermiş ve 2012 yılında mecmualar hakkında hemen bütün akademisyenlerin kabul ettiği ve gönüllü olarak desteklediği önemli bir proje olan Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’nin (MESTAP) başlatılmasıyla yeni bir boyut daha kazanmıştır. Buna rağmen, bu değerli çalışmalar kimi zaman yazarın şahsi tasarrufu, kimi zaman ele alınan mecmuanın/mecmuaların özel durumu vb. sebeplerle bazı farklılıklar göstermektedir. Bunlar başlıkta ya da anahtar kelimelerde MESTAP isminin ya da söz konusu mecmuanın künyesinin bulunup bulunmaması gibi bazı teknik farklılıklardır. Bu çalışmada da şiir mecmuaları hakkında yapılan çalışmaların ayrıntılı bibliyografyası çıkarılmış, bazı istatistik ve değerlendirmelerle söz konusu farklılıklara dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Ayrıca 2012’den itibaren değişerek ve gelişerek ilerleyen MESTAP’ta önerilen tablonun söz konusu çalışmada yapılıp yapılmadığı ya da son şekline göre ne gibi farklılıklar barındırdığı belirtilerek hem bu projeye katkı sağlamak hem de araştırmacıların işini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Şiir mecmuaları hakkında yapılan çalışmalar, “Kitaplar”, “Tezler”, “Makaleler”, “Bildiriler ve Kitap Bölümleri” şeklinde dört ana başlık altında sınıflandırılmış ve çalışmanın sonunda bibliyografyadaki verilerden yola çıkılarak bazı istatistik ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk edebiyatı, mecmua, şiir mecmuaları, bibliyografya, MESTAP.

Abstract
Poetry mecmuas that nourish classical Turkish literature in terms of text and content are remarkable works both in terms of presenting significant data for the history of literature and the functions of verifying and correcting existing sources. As such, studies on poetry mecmuas have increased considerably in recent years and have gained a new dimension in 2012 with the launch of the Systematic Classification Project of Mecmuas (MESTAP), which is an important project that has been accepted and voluntarily supported by almost all academicians. Nevertheless, these valuable works have some differences for reasons such as sometimes the author's personal saving, sometimes the special situation of the mecmua/mecmuas. These are some technical differences like whether the name MESTAP or the identity of the mecmua in called study is found in the title or keywords. In this study, a detailed bibliography of the studies on poetry mecmuas has been made and it has been tried to draw attention to these differences with some statistics and evaluations. In addition, it is aimed to contribute to this project and to facilitate the work of the researchers by stating whether the table proposed in MESTAP, which has been changing and developing since 2012, has been made in the study in question, or what differences it has in accordance with its final shape. Studies on poetry mecmuas are classified under four main titles as "Books", "Thesis", "Articles", " Proceedings and Book Chapters" and at the end of the study, some statistics and evaluations are included based on the data in the bibliography.

Keywords
Classical Turkish literature, mecmua, poetry mecmua, bibliography, MESTAP.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri