• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 47
  Bugün Toplam : 15
  Genel Toplam : 580672

Divan Şiirinde Mum ve Cem Sultan’ın Şem‘ (Mum) Gazeli
(The Candle in Divan Poetry and Cem Sultan’s Ghazal With The Redif “Şem‘ (Candle)” )

Yazar : Hanife Dilek Batislam    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 108-136


Özet
Mum, temel aydınlatma araçlarından olması nedeniyle eskiden günlük hayatta sık kullanılan nesnelerdendir. Mumun kullanım amacına ve yapılışına bağlı olarak farklı şekilleri vardır. Ayrıca mumla birlikte işlevi olan “mum makası (mıkrâz)” ve şamdan gibi başka eşyalar bulunmaktadır. Günlük hayata dair pek çok nesneyi divan şiirinin zengin benzetme ve hayal dünyası içine yerleştiren divan şairleri, mumu da unutmamışlardır. Mum, divan şiirinde şekli ve vasıfları dolayısıyla çeşitli benzetme ilgileriyle ele alınmıştır. Bu ilgilerin çok sık rastlanılanlarından biri mumla onun etrafında dönen küçük kelebeğin anlatıldığı, mesnevilere konu olmuş Şem‘ ü Pervâne hikâyesidir. Divan şairleri kimi zaman mumu bir insan olarak hayal etmişlerdir. Mumun gövdesi insanın boyu, bedeni; içinde yanan iplik, fitil insanın canı; alevi insanın yüzü; eriyen damlalar gözyaşı; dumanı (isi) da âh gibi düşünülmüştür. Muma bağlı bu farklı benzetme ve hayaller özellikle divanlardaki şem‘ redifli şiirlerde daha ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur. Makalemizde divan şiirinde kullanılan mum ve mumla ilgili unsurlara değindikten sonra, Cem Sultan’ın 21 beyitlik “şem‘ (mum)” redifli gazelini inceleyip değerlendireceğiz. Bu incelemeyle gazelde muma dair hangi benzetme ve hayallerin nasıl kullanıldığını göstermiş olacağız.

Anahtar Kelimeler
Divan şiiri, mum, gazel, Cem Sultan.

Abstract
Since candle is one of the basic lighting tools, it was one of the objects frequently used in daily life. The candle has different shapes depending on the intended use and construction. There are also other objects such as “candle scissors (mıkraz)” and candle sticks that function together with candles. Divan poets who put many objects of daily life in to the rich analogy and imagination of divan poetry have not forgotten the candle. The candle has been handled with various analogies due to its shape and characteristics in divan poetry. One of the most common of these interests is the story of Şem’ ü Pervâne, which has been the subject of mesnevis, in which the small butterfly revolves around the candle. Divan poets sometimes imagined candle as a person. The body of the candle has been thought as human height and body; candle wick as human soul; it’s flame, as human face; melting drops as tears; it’s smoke as ah (wailing). These different metaphors and dreams related to the candle have been revealed in more detail especially in the poems with the redif “şem‘”in the divans. After discussing the candles and elements related to candles used in divan poetry in our article, we will examine and evaluate Cem Sultan’s ghazel of 21 couplets which has the redif “şem‘ (candle)”. In this study, we will show which analogy and images about candles are used in ghazals.

Keywords
Divan poetry, candle, ghazal, Cem Sultan.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri