• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 24
  Bugün Toplam : 132
  Genel Toplam : 510403

Cevrî Divanı’ndaki Farsça Rubailerin Türkçeye Çevirisi
(Translation of Persian Rubais at Cevrî's Divan to Turkish )

Yazar : Merve Günan    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 23
Sayfa : 221-249


Özet
Cevrî İbrahim Çelebi, 17. yüzyılda eser vermiş şairlerdendir. İyi bir eğitim gördüğü kaynaklarda belirtilen Cevrî, şiir yazacak düzeyde Farsçaya hâkimdir. Cevrî Divanı’nın Nuruosmaniye Kütüphanesi 2370 numarada kayıtlı nüshasında 37 adet Farsça rubai bulunmaktadır. Mevlevîliğe intisabı olan şair, bahsi geçen rubailerinde tasavvufi terminolojiye sıkça yer vermiştir. Bu şiirlerinde bazen dünyanın faniliğinden bahsederek insanın Allah’tan başka her şeyi terk etmesi gerektiği konusunda tavsiyeler vermiş bazen de tasavvufta ileri mertebelere geldiğini zannedenleri tenkit etmiştir. Ona göre insan tasavvuf mertebelerinin en üstüne erişmek istiyorsa aklını ve hislerini bir yana bırakmalıdır. Şimdiye kadar Divan üzerine yapılan çalışmalarda bu rubailer ihmal edilmiştir. Bu çalışmada Cevrî’nin hayatı ve eserleri üzerinde kısaca durulacak, rubailerin divandaki yeri ve konusu hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra rubailer transkribe edilerek Türkiye Türkçesine aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Cevrî, Divan, Farsça, Rubai.

Abstract
Cevrî İbrahim Çelebi is one of the poets who produced works in the 17th century. Cevrî, who is mentioned in the sources where he had a good education, has a good command of Persian. There are 37 Persian rubais in the copy of the Nuruosmaniye Library of the Cevrî Divan, registered in number 2370. The poet, who was a member of the Mevleviyeh, frequently used Sufi terminology in his rubais. In these poems, he sometimes mentioned the mortality of the world and gave advice that one should leave everything but Allah, and sometimes criticized those who thought that he had advanced in Sufism. According to him, if one wants to reach the top of the Sufism levels, he should leave his mind and feelings aside. Until now, the studies that have been done on his divan neglected his rubais. In this study, the life and works of Cevrî will be briefly discussed and the place and subject of rubais will be given. Rubais will be transcribed and then will be translated to modern Turkish.

Keywords
Cevrî, Divan, Persian, Rubai.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri