• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 21
  Bugün Toplam : 124
  Genel Toplam : 510395

Minyatürlerle Süslenmiş Manzum Bir Tarih: Şeh-nâme-i Nâdirî
(A Poetic History Adorned With Miniatures: Şeh-name-i Nadiri )

Yazar : Şerife Akpınar    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 23
Sayfa : 1-44


Özet
Manzum tarihler, tarihî bilgi veren edebî eserlerdir. Muhtevalarına göre fetih-nâme, zafer-nâme, gazâ-nâme, gazavât-nâme gibi isimler almalarına rağmen çoğu kez bu adlar birbirinin yerine kullanılmıştır. Eserlerin asıl amacı genellikle tarih yazıcılığı iken pek azında da edebî bir metin ortaya koyma çabası görülür. Şeh-nâme, tarihî olayları anlatmak için kaleme alınan manzum eserlerdendir. Şeh-nâmeci ise Osmanlı Devleti’ndeki saray tarihçilerine verilen isimdir. Çoğunlukla manzum olan ve minyatürlerle süslenen şehnâmeler, genel Osmanlı edebî tarihini konu edinirler. Ancak kimi zaman da belirli bir padişahın savaşlarını dile getirdikleri görülür. XVII. yüzyılda yaşamış Ganî-zâde Nâdirî’nin Şehnâme’si de böyle bir manzum tarihtir. Yaklaşık 2000 beyitten oluşan eser, Şeh-nâme vezniyle kaleme alınmış bir mesnevidir. Konu, II. Osman zamanındaki İran savaşları ve özellikle padişahın Lehistan seferi etrafında şekillenmektedir. Eser, muhtevası ile bir gazavât-nâme olarak da adlandırılabilir. Ganîzâde Nâdirî, Şeh-nâme’yi tarihî bir eser meydana getirmek için değil bir mesnevi yazmak için kaleme aldığını belirtir. Ancak eser, mübalağalı ve taraflı üslûbuna rağmen dönemi tasvir eden mühim bir vesikadır ve Osmanlının resimli manzum hanedan tarihlerinin son örneği olması bakımından da önemlidir. Şeh-nâme-i Nâdirî’nin minyatürlü nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndedir. Mesnevide anlatılan olayların bir kısmı resmedilmiş; böylece tarih, iki önemli sanatın -şiir ve resim- oluşturduğu ahenkle gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma ile Şeh-nâme’nin diğer tarihî kaynaklardan farkı ortaya konulurken II. Osman dönemi tarihi de Ganî-zâde Nâdirî’nin şiirinin vezninde duyulmaya, minyatürlerin renginde tahayyül edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Manzum Tarih, Şeh-nâme, Ganî-zâde Nâdirî, Minyatür.

Abstract
Poetic histories are literary works giving information about history. Even though according to their contents they were named differently such as fetih-nâme, zafernâme, gazâ-nâme, gazavât-nâme, those names were mostly used interchangeably. The main purpose in most of these works is to do historiography; however, the attempts to present a literary work can also be seen in few of them. Şeh-nâmes are one of the poetic works which are written to state the historical events. Şeh-nâmeci is the name given to the historians of the palace in the Ottoman Empire. Mostly in verse format and adorned with miniatures, şeh-nâmes mention the Ottoman literature history. However, sometimes it is seen that they put the wars of a specific sultan into words. The Şeh-nâme of Ganî-zâde Nâdirî living in the seventeenth century is such a poetic history. Consisted of approximately 2000 verses, the work is a masnavi written in the Şeh-nâme prosody. The topic formed around the Iran wars during the period of Sultan Osman II and in particular his campaigns to Poland. This work can be named as gazavât-nâme due to its content. Ganî-zâde Nâdirî remarked that he wrote Şeh-nâme not to originate a historical work, but to write a masnavi. However, in spite of its exeggerated and partial style, this work is a significant picture which depicts that period and it is also important in that it is the last example of the pictorial poetic histories of Ottoman dynasty. The copy of The Şeh-nâme of Ganîzâde Nâdirî with miniatures is in Topkapı Palace Library. Some of the events told in masnavi were portrayed; in this way, it was attempted to reveal the history in a harmony formed by the two important art: poetry and painting. In this paper, while the difference of Şeh-nâme from the other historical sources was presented, the period of Sultan Osman II was tried to be heard in the prosody of Ganîzâde Nâdiri’s poem, and to be imagined in the colour of miniatures.

Keywords
Poetic History, Şeh-nâme, Ganî-zâde Nâdirî, Miniatures.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri