• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 15
  Bugün Toplam : 104
  Genel Toplam : 520573

Mustafa Naîmâ’nın Derlediği Bir Mecmua: ‘Ulâletü’l-mecâlis Mecmû‘atü’n-nefâ’is
(A Mecmua That Mustafa Naima Collected It: ‘Ulâletü’l-mecâlis Mecmû‘atü’n-nefâ’is )

Yazar : SUAT DONUK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 22
Sayfa : 261-280


Özet
Mecmualar Osmanlı kültür dünyasından günümüze intikal eden önemli yazılı kaynaklar arasında yer almaktadır. Mecmua çeşitlerinden biri tanınmış kişilerden biri tarafından derlenen mecmualardır. Bu tür mecmualar barındırdıkları kayıtlar sayesinde derleyicisi hakkında doğrudan bilgiler sunabilir. Ayrıca dolaylı olarak şahsın edebî zevki, hayata bakışı, kültür ve eğitim düzeyi, etkilendiği sanatçılar hakkında fikir verebilir. Michigan Üniversitesi Kütüphanesi, Sultan Abdülhamid Koleysiyonu, numara 409’da kayıtlı ‘Ulâletü’l-mecâlis Mecmû‘atü’n-nefâ’is adlı mecmua, ilk resmi Osmanlı vak‘anüvisi Mustafa Naîmâ tarafından derlenmiştir. Naîmâ, 1120 (1708/9) senesinde mecmuayı derlemeye başlamış, tamamlayamadan hayatını kaybetmiştir. 525 sayfadan meydana gelen mecmuada seçme eserler ve manzumeler vardır. Muhtevanın ekseri manzumdur. Türk edebiyatından Kafzâde Fâizî, Nâbî, Sâbit, Râmî Mehmed Paşa’nın; Fars edebiyatından Sâ’ib-i Tebrîzî’nin çok sayıda manzumesi bulunmaktadır. Ulâletü’l-mecâlis Mecmû‘atü’nnefâ’is sayesinde Naîmâ’nın şiir meraklısı olduğu, Fars ve Arap edebiyatına had safhada hâkimiyeti bulunduğu, biyografik eserlere ilgi duyduğu, âşıkâne ve hakîmâne manzumeler beğendiği anlaşılmaktadır. Ulâletü’l-mecâlis sayesinde ayrıca Naîmâ’nın el yazısı örneği tespit edilmiştir. Bu makalede Naîmâ’nın derlediği Ulâletü’l-mecâlis Mecmû‘atü’n-nefâ’is adlı mecmua tanıtılmış, mecmuadan hareketle Naîmâ hakkında yeni bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Naîmâ, Ulâletü’l-mecâlis Mecmû‘atü’n-nefâ’is, Mecmua.

Abstract
The mecmuas take a place in the important written sources which were inherited from Ottoman cultural world ti today. One sort of the mecmuas are the mecmuas which are collected by the well-known people. Such mecmuas can represent the direct information about their collectors in their records. Moreover, they can give idea indirectly about the person’s literal pleasure, viewpoint, cultural and educational level, the artists who are affected from him/her. The mecmua in the name of ‘Ulâletü’l-mecâlis Mecmû‘atü’n-nefâ’is which was registered in the collection of Abdülhamid The Sultan with the number of 409 in The Library of Michigan University was collected by Mustafa Naima who was the first Ottoman official historian. Naima started to collect the mecmua in 1120 (1708/9) and he died without completing it. There are the selected works and poems, which consists of 525 pages. The spike of content is written in verse. There are many poems of Kafzade Faizi, Nabi, Sabit, Rami and Mehmet The Pasha in Turkish literature; Sa’ib-i Tebrizi in Persian literature. It is understood from Ulâletü’l-mecâlis Mecmû‘atü’n-nefâ’is that Naima held dear of poetry, had extremely knowledge on Persian and Arabic literature, was interested in the biographical works, liked the amorous and magisterial poems. Moreover, the sample of Naima’s handwriting was determined thanks to Ulâletü’l-mecâlis. In this article, the mecmua in the name of Ulâletü’l-mecâlis Mecmû‘atü’nnefâ’is that Naima collected it will be introduced and it will be tried to be reached to the new information about Naima from the point of this mecmua.

Keywords
Naîmâ, Ulâletü’l-mecâlis Mecmû‘atü’n-nefâ’is, Mecmua.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri