• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 66
  Bugün Toplam : 86
  Genel Toplam : 511301

Alfabe Öğretiminde Değerler Eğitimi: Kaygusuz Abdal’ın Elifnâme Örneği
(Alphabet Teaching Values of Education: Kaygusuz Abdal’s Example of Elifnâme )

Yazar : Meriç Harmancı    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 279-298


Özet
Kaygusuz Abdal, eserlerinde bir taraftan tasavvuf öğretisine, tasavvufun değer ve ilkelerine yer verirken bir taraftan da insanın manevi eğitimine katkıda bulunacak değerler silsilesini aktarmayı amaçlar. Kaygusuz Abdal’ın tasavvuf düşüncesinde önemli bir yer tutan harf telakkilerini, ilahi hakikat birliği nazariyesi ekseninde ele aldığı “Der-Beyân-ı Elifnâme-i Kaygusuz Sultan” başlıklı eseri de birçok değeri bünyesinde barındırır. Günümüzden yaklaşık altı asır önce değerler konusunun formel boyutlarının bugünkü düzeyde tartışılmadığı bir kültürün, din ve ahlâk öğretisi üzerinden inşa ettiği bir donanımla bu değerler dizgesini aktarır. Kaygusuz Sultan, Arap alfabesinin her bir harfini madde başı gibi düşünerek harflerin tasavvufi geleneğe dayalı karşılıkları üzerinde durur. Bu çalışmada önce Kaygusuz’un harflere verdiği anlam aktarılmış, sonra o gün ortaya çıkan kurgunun çağdaş karşılığı tarafımızca yorumcu bir yaklaşımla ele alınmıştır. Metnin çağrışım ve göstergeler üzerinden okunmasıyla bugün daha belirgin biçimde evrensel bir değer dizgesini de içerdiği düşüncesinden hareketle harfler yorumlanmıştır. Bu bağlamda, bir tablo hazırlanarak Kaygusuz’un Elifnâme’sinde her bir harf için yazdıkları tablonun sağında, bu ifadelerin bugün bizim için ifade ettiği karşılığın yorumları tablonun solunda verilmiştir. Çalışmada ayrıca Latin harfli alfabe öğretimi sürecinde çocuklar için alfabenin her bir harfi ile bir evrensel değer öğretimi için öneriler sunulmuştur. Ayrıca, yüzlerce yıl işlevsel biçimde kullanılan sembol ve çağrışım ilişkisi üzerinden eğitim ve öğretim modelini kullanıyor olmamıza rağmen bugün bu alanın işlevselliğini göz ardı ediyor olmamız sorgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kaygusuz Abdal, Elifnâme, değerler, alfabe öğretimi

Abstract
Kaygusuz Abdal, in his works, aims at transferring to the Sufi doctrine of the Sufi doctrine, the values and principles of Sufism, on the one hand, and the series of values that will contribute to the spiritual education of man. Kaygusuz Abdal's mysticism holds an important place in case their thoughts, unity of divine truth in the theory that dealt axis aldığı “Der-Beyân-ı Elifnâme-i Kaygusuz Sultan”entitled also incorporates the work of many values. About six centuries ago the values of the values of the subject are not discussed at the present level of a culture, religion and moral doctrine built on a hardware that transfers this string of values. Kaygusuz Sultan considers each letter of the Arabic alphabet as a matter of substance and emphasizes on the mystical tradition-based equivalents of letters. In this study, the meaning given by Kaygusuz to the letters will be given first, and then the contemporary equivalent of the fiction that emerged on that day will be handled by our commentator approach. We think that the text contains a universal value string which is more pronounced today with its recall and its readings. In this context, a table will be prepared and the comments of the equivalent of the expressions expressed by us today will be given to the left of the table. The study will also present suggestions for teaching a universal value with each letter of the alphabet for children in the Latin alphabet teaching process. In addition, although we are using the education and training model over the symbol and association relationship, which is used functionally for hundreds of years, it will be questioned that we are ignoring the functionality of this field today.

Keywords
Kaygusuz Abdal, Elifnâme, values, alphabet teaching

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri