• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 27
  Bugün Toplam : 103
  Genel Toplam : 353117

Hz. Ali’nin Mısır Valisine Nasihatları: Ahd-nâme-i Emîrü’l-Mü’minîn İmâm Alî
(Hz. Alî’s Advice to the Governor Egypt: Ahd-Nâme-i Emîrü’l-Mü’minîn İmâm Alî )

Yazar : Adem Ceyhan  İlyas Kayaokay  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 49-84


Özet
Klâsik Türk Edebiyatı tarihinde siyasi, idari konularla ilgili “iki yüzü aşkın, üç yüze yakın” denebilecek kadar çok sayıda manzum veya mensur eserin yer tuttuğu bilinmektedir. Umumi olarak “siyasetname” adıyla anılan bu tür eserlerde hükümdar, vezirler ve diğer devlet adamlarında aranması, bulunması gereken vasıflar, sultan ve yardımcılarının vazifeleri, çeşitli memuriyetlere şahıs tayini sırasında gözetilmesi lâzım gelen esaslar, suçluları cezalandırma, idare edilen halkın idarecilere karşı mükellefiyetleri, vergi alımı, güvenlik ve savunma için askerî kuvvetlerin hazırlanması gibi siyasi konularda bilgi ve öğütler verilir. Hz. Peygamber’in dördüncü halifesi Hz. Ali’nin Mısır valisi Mâlik bin Hâris el-Eşter’e hitaben yazdığı bildirilen Ahd-nâme de devlet idaresi hakkında İslâm ve güzel ahlâk esaslarına uygun tavsiye ve nasihatları ihtiva eden mühim bir metindir. Anılan kitapçığın asırlar boyunca adı belirsiz veya belli çeşitli ilmî, edebî şahsiyetler tarafından Türkçeye çevrildiği bilinmektedir. Bu yazıda söz konusu emir-namenin mütercimi meçhul bir Türkçe tercümesi tanıtıldıktan sonra metnin yeni harflere ve günümüz Türkçesine çevirisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Hz. Ali, Siyaset-name, Mâlik bin el-Hâris el- Eşter, Mısır, Tercüme.

Abstract
In the history of Classical Turkish Literature, it is known that there are more than two hundred and three hundred verse or prose books about political and administrative issues. Generally, the search for the sovereigns, viziers and other dignitaries in these works called as politics-namah, the features to be found, the duties of the sultan and his assistants, the principles to be considered during the appointments to the various civil servants, the punishment of the culprits, the responsibility of the governed people to the administrators, the purchase of taxes Information and advice on political issues such as the preparation of military forces for security and defense. Hz. Prophet’s fourth caliph Hz. Ali’s the book called Ahidnamah, which he addressed to the Egyptian governor Mâlik bin Hâris el-Eşter, is an important text about the state administration, including advice and advice in accordance with the principles of Islam and good morality. It is known that the mentioned text has been translated into Turkish by various scientific and literary figures for centuries. In this article, after the introduction of an unknown Turkish translation of the Ahid-namah, it was translated into new letters and modern Turkish.

Keywords
Hz. Ali, Politics-namah, Mâlik bin el- Hâris el-Eşter, Egypt, Translation.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri