• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 36
  Bugün Toplam : 168
  Genel Toplam : 512189

Abdestin Sırları Hakkında Tasavvufî Bir Risale: “Terceme-i Esrâr-ı Vuzû‘”
(A Mystical Booklet About the Secrets of Ablution: "“Terceme-i Esrâr-ı Vuzû‘” )

Yazar : Leyla Alptekin    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 20
Sayfa : 283-306


Özet
İslâm dinine mensup kimselerin, belirli ibadetleri gerçekleştirebilmek için bir düzen dâhilinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları temizliğe abdest denmektedir. Abdest, Arapçada “güzellik ve temizlik” manasına gelen “vuzû’” kelimesi ile ifade edilmiştir. Bu kelime hadislerin pek çoğunda geçmesine rağmen Kur’an’da yer almamaktadır. Kur’an’da temizlenmeyi ve arınmayı ifade eden kelimeler, “zekâ” ve “tuhr” köklerinden türemekle beraber her iki kökün müştakları daha çok manevî bir temizliği ifade etmektedir. Çalışmanın konusu, XV. yüzyıl mutasavvıflarından Cemâl-i Halvetî (ö. 1497)’nin, “Risâle fî Beyâni Esrâri’l- Vuzû‘i’z-Zâhiriyye ve’l-Ma‘neviyye” adlı, abdest hakkında yazdığı Arapça küçük bir risalesinin tercümesidir. Bu tercüme, “Terceme-i Esrâr-ı Vuzû’” adıyla Emirzâde Veliyüddin Mer‘aşî tarafından 1852-53 yılında oldukça sade bir dilde kaleme alınmıştır. Risalede abdest, zâhirine binaen yedi fasıl olarak tasnif edilmiş; abdestin sırlarının yanı sıra mârifet, ruhî abdest, zâhirî abdest ile nefis mertebeleri arasındaki münasebet gibi konular da ayet ve hadislerle desteklenerek izah edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada “Terceme-i Esrâr-ı Vuzû‘”un konusu ayrıntılarıyla anlatılmış, çalışma sonunda ise risalenin çeviriyazıya aktarılmış hâli sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Cemâl-i Halvetî, Abdest, Terceme-i Esrâr-ı Vuzû‘.

Abstract
The ablutions is to clean certain organs in a way that they can do certain worship and to clean up some of them by means of mesh by those who belong to Islamic religion. The ablution is expressed in the word "vuzu" which means "beauty and cleanliness" in Arabic. This word does not take place in the Qur'an, although many of the hadiths pass through it. The words expressing cleansing and purification in the Qur'an are derived from the roots of "intelligence" and "evil", and both roots are more spiritual cleansing. In this study, it is a translation of a small Arabic book written about the ablution named "Risale fi Beyani Esrari’l-Vuzuiz-Zahiriyye vel-Maneviyye" by Cemal-i Halveti (d. This translation was taken by Emirzade Veliyüddin Merasi in the name of "Terceme-i Esrar-ı Vuzu" in 1852-53 on a fairly simple level. The Risalee ablution was classified as seven chapters, building up the visual. In addition to the secrets of ablution, the subjects such as ingenuity, spiritual ablution, relationship between natural ablution and exquisite artifacts were also tried to be explained by supporting with verses and hadiths. In the study, "Terceme-i Esrar-ı Vuzu" was explained in detail, and at the end of the study, the treaty was presented to the translator.

Keywords
Cemâl-i Halveti, Abdest, Terceme-i Esrar-ı Vuzu‘.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri