• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 25
  Bugün Toplam : 101
  Genel Toplam : 376969

Âyînezâde Muhammed Şemseddîn-i Sirozî’nin “Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî” Adlı Eseri
(Âyînezâde Muhammed Şemseddîn-i Sirozî’s Work Named “Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî" )

Yazar : ERDOĞAN TAŞTAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 313-344


Özet
17. yüzyıl müelliflerinden biri olan Âyînezâde Muhammed Şemseddin-i Sirozî (ö.1688-89) hakkında biyografik kaynaklarda yer alan bilgiler oldukça sınırlıdır. Osmanlı ulemâsından Halvetî tarikatına mensup bir zât olan müellifin çoğu şerh ve hâşiye türünde yazılmış beş mensur eseri vardır. Bu eserlerden biri Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî’dir. Âyînezâde bu eserde Sofyalı Süleymân Rüsûhî (ö.?)’nin 13 beyitten meydana gelen “-a nedir” redifli şiirini şerh etmiştir. Bazı tasavvufî sualleri ihtiva eden şiir için yazılan bu şerh, oldukça mufassal bir şerh görünümündedir. Eserin çeşitli kütüphanelerde kayıtlı beş nüshası tespit edilmiştir. Müellif beyitleri şerh ederken çeşitli tasavvufî, kelâmî, fıkhî konuların yanında tefsir ve hadis ilmiyle ilgili meselelere de değinmiş, eserini geniş bir ilmî zemine dayandırmıştır. Eserde “zâhir, bâtın, vahdet, kesret, âşık, ma‘şûk, gönül, tevhid, tahkîkî îmân, taklîdî îmân , şirk, beden, ruh, nefis, kader, cüz’î ve küllî irâde, insanın diğer varlıklardan üstün oluşu ve emaneti yüklenmesi” gibi çeşitli konuların ele alındığı görülmektedir. Âyet ve hadis iktibaslarıyla da zenginleştirilen şerh, orta nesir türünde yazılmış bir eser olarak değerlendirilebilir. Söz konusu özellikleriyle eser, şerh geleneği içinde dikkate değer bir konuma sahiptir.

Anahtar Kelimeler
17. yy., Âyînezâde Muhammed Şemseddin-i Sirozî, Süleymân Rüsûhî, şerh, tasavvuf.

Abstract
The information in the biographical sources about Muhammad Shamseddin-i Sirozî who is one of the 17th century authors, is very limited. The author, who is one of the Ottoman savants and a member of the Halveti sect has five prose work written in the form of commentaries and apostil. One of these works is Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî. In this work Âyînezâde commented the poem of Süleymân Rüsûhî which consists of 13 couplets and has the word “nedir” as rhyme. This commentary written for poem which has some mystical questions is very detailed. Five copies of the work have been identified in different libraries. The author referred to various topics related to mysticism, wisdom, fiqh, hadith, tafsir and based his work on a wide scientific basis. Various topics are discussed in the work like “external, internal, uniqueness, superabundance, lover, beloved, heart, monotheism, belief, syntheism, body, spirit, soul, fate and will, superiority of man to other beings and assuming the trust’s responsibility.” The commentary enriched by the quotations of verses and hadiths can be regarded as a work written in the middle prose type. The work has a remarkable position within the tradition of commentary.

Keywords
17th century, Âyînezâde Muhammad Shamseddin-i Sirozî, Süleymân Rüsûhî, commentary, mysticism.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri