• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 31
  Bugün Toplam : 102
  Genel Toplam : 512322

Klâsik Türk Şiirinde Bir Efsânevî Kahraman Olarak Seyyid Nesîmî
(As A Legendary Hero in The Classical Turkish Poetry Sayyid Nesimi )

Yazar : İlyas Kayaokay    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 193-216


Özet
Edebiyat tarihimizde önemli bir yeri olan, tasavvufî inancından dolayı değişik bir üslup ve kişiliğe sahip Seyyid Nesîmî, 14.yüzyılın ikinci yarısı ve 15.yüzyılın başlarında yaşamış, Türkçe ve Farsça divanı olan, Türk ve Âzerî edebiyatı arasında paylaşılamayan klasik şairlerimizden biridir. İran ve Azerbaycan sahasında uzun süre bulunmuş, daha sonra Anadolu’ya gelmiş, Hurûfî inancına bağlı olması yüzünden Halep’te derisi yüzdürülerek öldürülmüştür. Onun hayat macerası, kendisine efsânevî kahraman kimliği kazandırmış ve yedi ulu ozandan biri olarak kabul edilmesi sonucunu doğurmuştur. Buna göre; derisinin yüzülmesi suretiyle öldürülmesi, zulme uğraması, tasavvufî yönü, teslimiyeti, inandığı davadan dönmemesi, ilâhî aşk uğruna cismini feda etmesi, Mansûr’la aynı kaderi paylaşması yönleri ile şairlerin manzumelerine malzeme olan Nesîmî, şairliği ile divanlarda neredeyse hiç anılmamıştır. İşte bu durum Nesîmî’yi diğer şairlerden farklı kılmış; onun tıpkı mitolojik- efsânevî Fars kahramanları gibi divan şiirinde bir mazmun olarak yerini almasını sağlamıştır. Bu çalışmada; efsânevî bir şahsiyet olarak Nesîmî’nin, divan şairleri tarafından nasıl algılandığı, manzumelerde nasıl yer bulduğu, 33 şairden elde edilen 64 nazım parçasından hareketle ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Nesîmî, Mansûr, Hurûfîlik, Tasavvuf, Efsânevî Kahraman

Abstract
Sayyid Nesîmî, who has an important place in our literary history, is a classical poet who can not be shared between Turkish and Persian literature which lived in the beginning of the 15th century and the Turkish and Persian divan. Iran and Azerbaijan were found in the field for a long time, then came to Anatolia, he was killed by being skinned because of his devotion to Hurufi faith. His life adventure has given him the identity of a hero, and he has been recognized as one of the seven great masters. According to this; the nature of the poets, the poetry and the poetry of the poets in terms of being killed by skinning, the persecution, the mystic direction, the submission, the return of his beliefs, the cesminic sacrifice for the sake of divine love and the same destiny with the Mansur is not mentioned in the divans. This situation makes Nesîmî different from other poets. Nesîmî has taken its place as an image in divan poetry, just like mythologically-heresy Persian heroes. In this study; it is tried to put forward by moving from 64 pieces of poetry obtained from 33 poets how Nesîmî was perceived by Divan poets as a mythical personality and how he found himself in the poems.

Keywords
Nesîmî, Mansur, Hurûfîlik, Sufism, Legendary Hero.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri