• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 37
  Bugün Toplam : 101
  Genel Toplam : 587367

Kara Fazlî’nin Eserlerine Dair Yeni Bilgiler
(New Information on the Works of Qara Fazlî )

Yazar : Sadık Yazar    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 18
Sayfa : 525-562


Özet
Gerek Türkiye gerekse Türkiye dışında bulunan Türkçe yazma eserlerin kataloglanma süreci henüz sonlandırılmamıştır. Bundan dolayı da henüz hiç kayıtlara geçmemiş yazma eser koleksiyonları yanında, bilindiği halde katalogları hazırlanmamış koleksiyonlar da bulunmaktadır. Bu durum ise tüm aklî ve naklî ilimlerin tarihi yanısıra edebiyat tarihlerinin yazımında da önemli noksanlıklara sebep olmaktadır. Hal böyle olunca da 21. yüzyıla girmiş olmamıza rağmen Osmanlı edebiyat ve bilim tarihine dair hâlâ yeni keşifler yapılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmada da XVI. yüzyılın önemli şairlerinden olup yakın zamana kadar, daha ziyade Gül ü Bülbül mesnevisi ile edebiyat tarihlerinde yer alan Kara Fazlî’nin (d. 927/1520-21 – ö. 971/1564), daha önce dikkatlerden kaçmış olup da Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 7213 numarada kayıtlı bulunan külliyatı tanıtılacaktır. Böylece bahsi geçen şairin şu ana kadar yapılan araştırmalarda günümüze ulaşmadığı düşünülen eserlerinden olan müretteb Dîvân’ı ve Çâr Fasl diye isimlendirdiği rubaileri hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Makalede öncelikle klasik biyografik kaynaklarda Kara Fazlî’nin eserlerine dair verilen bilgiler özetlendikten sonra bu makale ile ilim âlemine sunmayı düşündüğümüz yazmanın içeriği tafsilatlı olarak tanıtılacaktır. Son olarak bu yazmanın genel olarak Türk edebiyatı özel olarak da klasik Türk edebiyatı araştırmaları açısından önemi hakkında bir değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kara Fazlî, rubai, Divan isimlendirmesi, Şehzâde Mustafa.

Abstract
The cataloging process of Turkish manuscripts both in Turkey and outside of Turkey has not been finalized yet. For this reason, there are some collections of Turkish manuscripts that have not yet been recorded, and collections that are not prepared catalogs. This situation causes important deficiencies in the writing of history of aqlî and naqlî sciences (religious and non-religious sciences) as well as in the writing of literary histories. As a natural consequence of this, even in the 21th century, new discoveries are still being made about the history of Ottoman literature and science. In this study, a manuscript in which the corpus of Qara Fazlî (b. 927/1520-21 – d. 971/1564) who was one of the most important poets of the XVIth century and known with his well-known mathnawi named Gül ü Bülbül until recent years exists, will be introduced. This writing, which had previously escaped the attention, was registered at the Suleymaniye Library (Yazma Bağışlar 7213). Thus, detailed information will be given about the aforementioned poets’ Diwân and rubais which called Châr Fasl, that are thought to have not reached the present day in researches so far. In this article, firstly the information about Qara Fazlî's works on classical biographical sources will be summarized and then the contents of the collecton will be introduced in detail. Finally, an evaluation will be made about the importance of this manuscript in terms of researching Turkish literature in general and classical Turkish literature distinctively.

Keywords
Qara Fazlî, rubai, giving a name to Diwans (poems book), Prince Mustafa

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri