• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 60
  Bugün Toplam : 12
  Genel Toplam : 587706

Bûsîrî (ö. 696/1297 ?)’nin Kasîdetü’l-Bürde’sinin Diyarbakırlı Mehmed Said Paşa (ö. 1308/1892) Tarafından Yapılan Mensur ve Manzum Tercümesi
(The Prose and Verse Translation of Bûsîrî (d. 696/1297 ?)’s Qaseedat-ul-Burdah by Diyarbakırlı Mehmed Said Pasha (ö. 1308/1892) )

Yazar : Bünyamin Ayçiçeği    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 15
Sayfa : 27-102


Özet
Kendine has bir kompozisyonla övgü maksatlı yazılan şiirlere “kasîde” denilmektedir. Genellikle kasîdelerde maksat, sunulan kişinin medhiye bölümünde sanatlı bir şekilde övülmesidir. Medhiye bölümü kasîdelerin merkezini ve asıl amacını teşkil etmektedir. Hz. Peygamber’i (ö.11/632) methetmek için kaleme alınmış kasîdeler içinde, Ka’b. b. Züheyr (ö.24/645?) tarafından kaleme alınan ve ilk beytinin başında geçen Banet Su^ad ifadesiyle ya da Kasîdetü’l- Bürde adıyla meşhur olan şiirin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Kendisinden sonra yazılan Hz. Peygamber’i konu alan kasîdelere öncülük etmiş olan bu şiir, Bûsîrî’nin (696/1297?) kasîdesine de ilham kaynağı olmuştur. Bûsîrî’nin şiiri de asıl ismi olan el-Kevâkibü’d-Dürriyye fî Medhi Hayri’l-Beriyye’den daha çok, Kasîdetü’l-Bürde, Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Bür’e adlandırmalarıyla meşhur olmuş ve şöhreti, gerek barındırdığı edebî gücü gerekse yazılış hikâyesinin dikkat çekiciliği sebebiyle Ka’b b. Züheyr’in kasîdesini aşmayı başarmıştır. Hz. Peygamber’in şefaatine ve övgüsüne ulaşmak gayesiyle, özellikle Bûsîrî’nin Kasîdetü’l-Bürde’si, Türk edebiyatında manzum ve mensur olarak tercüme edilmiş, hakkında şerhler yazılmış, şiir için tahmis ve tezyiller kaleme alınmıştır. Diyarbakırlı Mehmed Said Paşa (ö.1308/1892) da Hz. Peygamber’in şefaatini umarak kasîdeyi hem manzum hem de mensur şekilde tercüme etmiştir. Devlet adamı sıfatıyla öne çıkan Said Paşa, birçok eser kaleme almış, Kasîdetü’l-Bürde’ye karşı da özel bir ilgi duymuştur. Manzum ve mensur tercümenin dışında ayrıca, Kasîdetü’l-Bürde’nin bazı beyitlerini tahmis etmiştir. Bu makalede öncelikle Kasîdetü’l-Bürde hakkında genel bilgi verilmiş, ardından müelliflerin hayatları ve eserleri ele alınmıştır. Mensur ve manzum Kasîdetü’l-Bürde tercümesinin gerek şekil gerek muhteva bakımından incelemesi yapıldıktan sonra metinler, transkribe edilerek verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bûsîrî, Diyarbakırlı Mehmed Said Paşa, Kasîdetü’l- Bürde, Tercüme.

Abstract
The qasida is the poems which are written specific composition in order to praise. On general, the aim of the qasidas is to praise the presented person in the part of madhiyah (eulogize) on an artistic way. The main purpose and center of the qasidas is placed to the eulogy. One of the written qasida which is praise of Beloved Prophet (d. 11/632), it is Banet Suad that placed on the first couplet written by Kab b. Zuhayr (d. 24/645 ?) and also it’s known as the Qaseedat-ul-Burdah has a critical importance. This work is the pioneer work which was written for Beloved Prophet inspired also Busiri’s (696/ 1297?) qasida. Busiri's work is famous generally as Kasidatu’l- Burdah, Kasida-i Burde, Kasîde-i Bür’e in spite of the fact that it's real name is el-Kevâkibü’d-Dürriyye fî Medhi Hayri’l-Beriyye and became famous much more than Kab b. Zuhayr's qasida thanks to its fame, literal power and writing process. For the attaning the Beloved Prophet's intercession and praise, Kasida-i Burda of Busiri was translated poetic and prosaic style in Turkish literature and expounded, plussages and reductions are penned about it. Also, Mehmed Said Pasha from Diyarbakir, translated the qasida in the form of both a poem and a prose by wishing the Prophet's intercession. Said Pasha, became famous qua statesman, wrote a lot of works and was especially interested in the Qaseedat-ul-Burdah. Except poetic and prosaic translation, he also reducted the Qaseedat-ul-Burdah. In this article, it was given a general information especially about the Qaseedat-ul- Burdah and then the lives and works of it’s authors are handled. After the analysis of the translation of poem and prose Qaseedat-ul-Burdah as to whether the form or content, the texts were presented by being transcribed.

Keywords
Bûsîrî, Diyarbakırlı Mehmed Said Pasha, Qaseedat-ul- Burdah, Translation.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri