• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 38
  Bugün Toplam : 81
  Genel Toplam : 511502

Sulhî’nin Manzum Hac Menâzilnâmesi
(Sulhi's Poetic Pilgrimage Menâzilnâme )

Yazar : SUAT DONUK    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 18
Sayfa : 85-118


Özet
Osmanlı Devleti, İslam’ın şartlarından biri olan haccın gerçekleştirilmesi için kervanlar düzmüş, seyahat güzergâhları belirlemiştir. Kimi Osmanlı aydınları hac yolculuğu izlenimlerini, kimileri de hac ibadeti veya menzilleri hakkında malumatı bir esere dönüştürmüştür. Hac seyahati güzergâhında yer alan menzilleri anlatan eserlere menâzilnâme adı verilir. Türk edebiyatına mensup pek çok menâzilnâme vardır. Bunlardan biri Sulhî mahlaslı bir sanatçıya aittir. Biyografik kaynaklarımız 1070 Safer’inde (Ekim-Kasım 1659) vefat eden Kâsımzâde Salih Mehmed Efendi adlı kadı-müderrisin Sulhî mahlasıyla şiirler yazdığını bildirmektedir. Fakat ilgili menâzilnâmenin Kâsımzâde’ye aidiyetini teyit edecek bir bilgi mevcut değildir. 68 beyitten ibaret eser mesnevi şekliyle yazılmıştır. Mukaddime mahiyetindeki bölümlerinin olmaması ve İstanbul-Hicaz güzergâhının sadece Şam-Hicaz etabını kapsaması nedeniyle eksik olduğu izlenimi vermektedir. Aruz ve kafiye-redif kusuru barındırmamasından usta bir şair tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. Hacca gideceklere uğrayacakları yerler hakkında bilgi vermek maksadıyla yazıldığı için sade ve anlaşılır bir dil ve üslûba sahiptir. Deyim ve edebî sanatlar itibariyle kuru olan eser az sayıda Türkçe arkaik kelime ve ek ihtiva etmektedir. Bu makalede Sulhî’nin manzum hac menâzilnâmesi tanıtılacak, eserin şekil ile muhteva incelemesi neticesinde tespit edilen hususlar paylaşılacak ve mevcut iki yazma nüshasının mukayesesiyle tesis edilen tenkitli metni ilim âlemine takdim edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Sulhî, menâzilnâme, mesnevi, hac.

Abstract
Ottoman Empire made the camel trains up in order to pilgrimage which is one of Islam's five pillars, and determined the travel direction. Some of Ottoman highbrowed people transformed their impressions about the pilgrim's journey into a work and some of them transformed the knowledge about the worship of pilgrimage or the ranges into a work. The works which narrate the ranges at the direction of pilgrimage are named as "menâzilnâme". There are many menâzilnâmes connected with Turkish literature. One of them belongs to an artist with the nickname, Sulhi. Our biographic resources informs that a muslim judge-mudarris with the name "Kâsımzâde Salih Mehmed Efendi" who died in Safer 1070 (October-November 1659) campaign wrote poetries with the nickname, Sulhî. However, there isn't knowledge which will confirm the relevant menâzilnâme's belongingness to Kâsımzâde. The work which consists of 68 couplets was written as a masnavi. It gives the impression of not being enough as there aren't the sections in the property of introduction and as it includes only Sam-Hejaz stage of Istanbul-Hejaz direction. It is understood that it was written by a skillful poet as it doesn't include the prosody and rime-repeated voice faults. As it was written in order to inform those who will pilgrimage about the places that they will visit, it has got a plain and understandable language and wording. This work which has weaknesses in terms of idioms and literary arts involves a few Turkish archaic words and accretion. Sulhi's poetic pilgrimage menâzilnâme will be introduced in this article, the points which are determined as a result of the form and content review for the work will be shared and the commented text which is done with the comparison of two current manuscript copies will be presented to the science world.

Keywords
Sulhî, menâzilnâme, masnavi, pilgrimage.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri