• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 44
  Bugün Toplam : 101
  Genel Toplam : 512321

Nev^î’nin Siyâsetnâme Türündeki Eseri: Fezâ’ilü’l-Vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-Ümerâ
(Nev^î’s the Type of Work in Book of Politics: Fezâ’ilü’l-Vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-Ümerâ )

Yazar : Fatih Koyuncu    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 17
Sayfa : 215-242


Özet
Toplumun ihtiyaçlarına göre eser kaleme alan yazarlar, ideal bir devlet yönetimi ile ilgili konulara da değinmişlerdir. Ahlâk kitapları arasında ayrı bir tür haline gelen siyâsetnâmeler, iyi bir yöneticinin nasıl olması gerektiğini anlatan metinlerdir. Bu eserler sultanlarla ilgili, vezirlerle ilgili ve siyâset sanatı dışında birçok ahlâkî konunun işlendiği siyâsetnâmeler olarak üç grupta incelenmiştir. Devlet yönetmiyle alakalı olan bu bahisler âyet, hadis ve dinî-ahlâkî ölçülere göre izah edilmiştir. Klasik Türk edebiyatında siyâsetnâme türünde telif ve tercüme birçok kitap yazılmıştır. Bu konuda eser kaleme alanlardan birisi de 16. asrın önemli şairlerinden Nev^î’dir. Yazar, Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ isimli eserini 1596 yılında kısa bir süre vezirlik yapan Cigalazâde Yusuf Sinan Paşa adına yazmıştır. Müellif bu eserinde vezirlerin sultanlar ve devlet işlerinin idaresi için gerekli olduğunu ifade eder. Vezirsiz sultanın sadece Allah olduğunu belirten Nev^î; metinde âyet, hadis, kıssa, Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlere yer vermiştir. Yazar, hacimli olmayan bu eserinde nâsirliğini göstermiş, sanatlı bir dil kullanmıştır. Nev^î, metinde “haslet, faide, havass” gibi ara başlıklar kullanmış ve tarihte vezirliğiyle ün yapmış kişileri örnek göstererek konuyu anlatmıştır. Bu yazıda, siyâsetnâmelerle ilgili genel bilgilere yer verilmiş; Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ şekil ve muhteva bakımından incelendikten sonra eserin metni sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Edebiyatı, Siyâsetnâme, Nev^î, Fezâ’ilü’lvüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ.

Abstract
The authors, written work according to the needs of society, have mentioned related topics about the state government. Book of politics which occurred as a separate type in morality books are text explaining how it should be a good manager. Book of politics were examined in three groups as mentioned sultans, viziers, and many ethical issues beyond politics. The bets relating to the state government was explained according to verse of the Koran hadiths and religious-moral dimensions. The type of work in book of politics has been written original and translated many books in classical Turkish literature. One of the principal authors of the work in this field, 16th century^s most important poets, is Nev^î. He was written the work named Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ in the name of Cigalazade Yusuf Sinan Paşa, vizier short time in 1596. The author implies that the vizier is essential to work of administration of state and the sultans. Nev^î is pointed out that Allah, who without help anybody, is Sultan and included verses, hadith, story, Arabic, Persian and Turkish poetries in the text. The author shows that as a prose writer yourself in the short work and used artful language. Nev^î used titles like that “haslet, faide, havass” and explained the issues given examples person, famous a vizier in history. In this paper provided general information about book of politics, after, the work Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’lümerâ is examined in terms of form and content, presented the text of the work.

Keywords
Classical Turkish Literature, Nev^î, Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri