• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  25. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 36
  Bugün Toplam : 137
  Genel Toplam : 392069

İlk Dönem Anadolu Sahası Mesnevilerinde Medhiye Uslubunun Kullanımı
(The Use of Eulogy Language in The Mesnevis of The First Period Anatolian Field )

Yazar : SEVDA ÖNAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 17
Sayfa : 191-214


Özet
İslami edebiyatların en yaygın ürünlerinden olan mesneviler, kendi arasında kafiyeli mısralardan oluşan manzum eserlerdir. Binlerce beyit uzunluğunda yazılabilen mesneviler, bu özelliğinden dolayı doğu edebiyatlarının romanları olarak değerlendirilir. İlk dönem Anadolu sahası mesnevilerinin ortak özelliği, hem saray kültürünün hem de sosyal yaşamın gelişmesinde rol oynayan eserler olmalarıdır. Bu mesneviler çoğunlukla devlet yöneticilerinin istek ve yönlendirmelerine bağlı olarak yazılan eserlerdir. Özellikle yüksek saray kültürünün ve kurumsallaşan klasik edebiyatın ilk ürünlerinin verildiği ilk mesnevilerde yöneticiler için yazılmış methiye bölümleri de yer almaktadır. Bu çalışmada XIV. asır ve II. Murat dönemi eserlerinden, Şeyhoğlu Mustafa’nın Hurşîd ü Ferahşâd, Ahmedî’nin Cemşîd ü Hurşîd, Ahmed-i Dâî’nin Çengnâme, Tutmacı’nın Tabiatnâme ve Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn ve Harnâme isimli mesnevilerinin methiye bölümleri muhteva, şekil ve üslup açısından değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk edebiyatı, mesnevi, methiye.

Abstract
The most common works of Islamic literature, mesnevis are the pieces of literature that have rhymed lines between each other. Mesnevis which can be written in thousands of couplets are considered as the novels of the eastern literature due to this characteristic. The common characteristic of the mesnevis in the first period of Anatolian field is that they are the works playing a role upon the development of both the courtly culture and social life. These mesnevis are the works written in accordance with the demands and directions of state directors. In these mesnevis in which the first works related to the high courtly culture and institutionalized classical literature have been written, there are eulogies attributed to the administrators. In this study, eulogy sections of mesnevis such as Hurşîd ü Ferahşâd written by Şeyhoğlu Mustafa, Cemşîd ü Hurşîd by Ahmedî, Çengnâme by Ahmed-i Dâî, Tabiatnâme by Tutmacı and Hüsrev ü Şîrîn and Harnâme by Şeyhî which were written in the 14th century during the era of Murat II will be discussed in terms of their content, form and language.

Keywords
Classical Turkish literature, mesnevi, eulogy.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri