• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 38
  Bugün Toplam : 90
  Genel Toplam : 511511

Nasîhat-nâme-i Safî
(Nasîhat-nâme-i Safî )

Yazar : Emine Yeniterzi    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 10
Sayfa : 425-446


Özet
Klasik Türk edebiyatında nasihat-name türünde manzum eser kaleme alan şairlerden biri de on sekizinci yüzyıl şairi Tavîle-zâde Mustafâ Safî Efendi’dir. Gülşen-i Pend adında 2933 beyitten oluşan kaside şeklinde ancak mesnevî gibi tertiplenmiş bir eseri olan Safî’nin bir diğer eseri de hurûf-ı hecâ ile tertiplenmiş manzumelerden oluşmaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Bölümü 5295 numarada kayıtlı, bazı yaprakları eksik olan yazmada 1 tercî’-i bend, 22 rubaî, 20 matla’, 27 müfred ve 2 mesnevî ile Safî’nin nasihat-nameleri için yazılmış takrizler yer alır. Bütün manzumelerin hurûf-ı hecâ ile kaleme alındığı mecmua görünümündeki eser h. 1125/ m. 1713-4 tarihinde telif edilmiştir. Makalede Safî’nin bu yazmada yer alan 30 bendlik tercî’-i bendinin metni verilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Edebiyatı, 18. yüzyıl, Safî, nasihat-name, tercî’-i bend

Abstract
Eighteenth-century poet Tavîle-zâde Mustafâ Safî is one of the poets who wrote nasihat-name/ counsel text in classical Turkish literature. Safî is the author of Gülşen-i Pend which consists of 2933 couplets in qaside form and mathnawi arrangement. Another work of Safî consists of poems which are arranged in alphabetical order of rhymes. The manuscript of his work is in Süleymaniye Library Department of Haci Mahmud Efendi, registered under number 5295. Even though some of the leaves are missing in the manuscript; there are 1 tercî’-i bend, 22 rubaîs, 20 matlas, 27 müfred, 2 mathnawis and several poems of eulogium written for Safî’s counsel texts. Safî’s all of the texts in the mecmua are written in alphabetical order of rhymes and arranged at h. 1125/ m. 1713-4. In this paper the text of Safî’s tercî’-i bend of 30 bends is presented.

Keywords
Classical Turkish literature, 18th century, Safî, counsel text tercî’-i bend

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri