• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 62
  Bugün Toplam : 86
  Genel Toplam : 511507

Bir Ashâb-ı Kehf Kıssası: Hâzâ Kıssa-i Ashâbü’l-Kehf
(The Story of Seven Sleepers: Hâzâ Kıssa-i Ashâbü’l-Kehf )

Yazar : Hanife Koncu    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 10
Sayfa : 275-318


Özet
Ashâb-ı Kehf’e geniş yer veren Klasik Türk edebiyatında, bu kıssayı işleyen birçok mesnevî yazılmıştır. Bu metinlerden biri İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi, ND 2495-286 numarada kayıtlı, Ahdî mahlaslı bir şaire ait olan Hâzâ Kıssa-i Ashâbü’l-Kehf’tir. Bu makalede bu mesnevînin transkripsiyonlu metni ve incelemesi yer almaktadır. Şairi hakkında mahlası dışında bilgi tespit edilemeyen eser, 17 yapraktan meydana gelmiş ve nesih hatla yazılmıştır. Her sayfasında genellikle 11 satır yer almaktadır. Müstensihi Ahmed bin İsmail İzmirî olan eserin istinsah tarihi 1152/1739’dur. Metin, mesnevî nazım şekliyle yazılmıştır ve 352 beyitten oluşmaktadır. Fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün /fâ‘ilün kalıbıyla kaleme alınmış ve Arapça’dan Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Diğer birçok Ashâb-ı Kehf metninde olduğu gibi bu metinde de râvî İbn Abbâs’tır. Makalenin inceleme kısmında metnin özeti verilmiş, eserde dikkati çeken bazı unsurlardan Hz. İsâ, Suhuf-ı Mûsâ, şeytan-ı racîm, Dakyanus, Amâlık, mağara, gûy u çevgân ve kedi ile fare üzerinde durulmuştur. Mesnevînin dil ve üslûp konusunda dikkati çeken özelliklerinin belirtilmeye çalışıldığı yazıda, ayrıca nüshaya müstensih tarafından yazıldığı düşünülen notlar ve açıklamalar tablo hâlinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ashâb-ı Kehf, Klasik Türk edebiyatı, mesnevî.

Abstract
In the Classical Turkish Literature that gives a wide coverage to the story of Seven Sleepers, many masnavis on this issue have been written. One of them is situated in the Istanbul University, Faculty of Arts library, ND 2495-286, Hâzâ Kıssa-i Ashâbü’l-Kehf which was written by a poet pseudonym Ahdî. This work, which was written by a poet that we have no information about other than his pseudonym, is composed of 17 folios and written with the calligraphy of naskh. Usually, there are 11 lines on each page. The work was copied in 1152/1739 by the copyist Ahmed bin İsmail İzmirî. The text was written with the meter type of masnavi and composed of 312 couplets. It was written with the arûzpattern of fâ‘ilâtün/ fâ ‘ilâtün/fâ‘ilün and it was translated from Arabic to Turkish. As happens with many other Ashâb-ı Kehf texts, this text is also belonged to the story-teller İbn Abbâs. In the analysis part, the abstract of the text is given and it was focused on some important ingredients such as Hz. İsâ, Suhuf-ı Mûsâ (revelation pages of Mûsâ), şeytan-ı racîm (cursed devil), Dakyanus, Amâlık, mağara (cave), gûy u çevgân (the game of polo), and kedi and fare (cat and mouse). In the text in which it was tried to determine some of the features of the narration mode of masnavi, some notes and explanations which was possibly written by the copyist on the manuscript was presented in a chart.

Keywords
Ashâb-ı Kehf, Classical Turkish Literature, masnavi.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri