• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 58
  Today Total : 1
  Grand Total : 587706

Summary


Bûsîrî (ö. 696/1297 ?)’nin Kasîdetü’l-Bürde’sinin Diyarbakırlı Mehmed Said Paşa (ö. 1308/1892) Tarafından Yapılan Mensur ve Manzum Tercümesi
Kendine has bir kompozisyonla övgü maksatlı yazılan şiirlere “kasîde” denilmektedir. Genellikle kasîdelerde maksat, sunulan kişinin medhiye bölümünde sanatlı bir şekilde övülmesidir. Medhiye bölümü kasîdelerin merkezini ve asıl amacını teşkil etmektedir. Hz. Peygamber’i (ö.11/632) methetmek için kaleme alınmış kasîdeler içinde, Ka’b. b. Züheyr (ö.24/645?) tarafından kaleme alınan ve ilk beytinin başında geçen Banet Su^ad ifadesiyle ya da Kasîdetü’l- Bürde adıyla meşhur olan şiirin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Kendisinden sonra yazılan Hz. Peygamber’i konu alan kasîdelere öncülük etmiş olan bu şiir, Bûsîrî’nin (696/1297?) kasîdesine de ilham kaynağı olmuştur. Bûsîrî’nin şiiri de asıl ismi olan el-Kevâkibü’d-Dürriyye fî Medhi Hayri’l-Beriyye’den daha çok, Kasîdetü’l-Bürde, Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Bür’e adlandırmalarıyla meşhur olmuş ve şöhreti, gerek barındırdığı edebî gücü gerekse yazılış hikâyesinin dikkat çekiciliği sebebiyle Ka’b b. Züheyr’in kasîdesini aşmayı başarmıştır. Hz. Peygamber’in şefaatine ve övgüsüne ulaşmak gayesiyle, özellikle Bûsîrî’nin Kasîdetü’l-Bürde’si, Türk edebiyatında manzum ve mensur olarak tercüme edilmiş, hakkında şerhler yazılmış, şiir için tahmis ve tezyiller kaleme alınmıştır. Diyarbakırlı Mehmed Said Paşa (ö.1308/1892) da Hz. Peygamber’in şefaatini umarak kasîdeyi hem manzum hem de mensur şekilde tercüme etmiştir. Devlet adamı sıfatıyla öne çıkan Said Paşa, birçok eser kaleme almış, Kasîdetü’l-Bürde’ye karşı da özel bir ilgi duymuştur. Manzum ve mensur tercümenin dışında ayrıca, Kasîdetü’l-Bürde’nin bazı beyitlerini tahmis etmiştir. Bu makalede öncelikle Kasîdetü’l-Bürde hakkında genel bilgi verilmiş, ardından müelliflerin hayatları ve eserleri ele alınmıştır. Mensur ve manzum Kasîdetü’l-Bürde tercümesinin gerek şekil gerek muhteva bakımından incelemesi yapıldıktan sonra metinler, transkribe edilerek verilmiştir.

Keywords
Bûsîrî, Diyarbakırlı Mehmed Said Paşa, Kasîdetü’l- Bürde, Tercüme.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri