• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

  18. sayımız çıkmıştır.

  19. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 8
  Bugün Toplam : 12
  Genel Toplam : 95936

Haberler


Değerli Divan edebiyatı dostları,

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin 16. sayısını yayımladık. Bu sayımızda da birbirinden güzel, önemli makaleler yer aldı. Makale sayısı itibariyle mütevazı, nitelik itibariyle ciddi bir sayı oldu. Katkılarından dolayı dergimizin editör, editör yardımcısı, yayın kurulu üyeleri, her türlü çalışanlarını ve yazarlarımızı kutluyorum.

Bu sayıda:

İsmail Avcı, “16. Asır Şairlerinden Lutfi’nin Manzum Kırk Hadisi” başlıklı makalesinde 16.asır şairlerinden Lutfî’nin daha önce varlığından haberdar olmadığımız manzum kırk hadis tercümesini incelemiş ve metnini ilim âlemine dergimiz aracılığı ile sunmuştur.

Eski edebiyatımızda “meselgû” şairler ve onların “meselâmiz” şiirleri çoktur. Şiirlerimizi iyi anlayabilmek için onların kullandıkları atasözlerini ve deyimleri bilmemiz gerekir. Bu sayıda Âdem Ceyhan ve Sercan Koşik, “Cemâlî’nin Risâle-i Durûb-ı Emsâli” başlıklı makalelerinde Cemâlî’nin derlediği atasözlerini yayına hazırladılar.

Suat Donuk ise “Cemaleddin İshak el-Karamanî’nin Bilinmeyen Şiirleri” adlı makalesinde Cemaleddin ishak el-Karamanî’nin daha önce bilinmeyen 60 şiirini iki nüshaya dayalı olarak ortaya koymuştur.

Abdülkerim Gülhan, “Fal Kültürü ve Bir Manzum Nebat Falnamesi Örneği” başlıklı yazısında fal kültürü üzerinde durmakta ve bir manzum falname tanıtmaktadır. Abdülkerim Bey falnameler üzerine çalışmaya devam ediyor. Bizim beklentimiz falnamelerin tamamını bir araya derleyerek detaylı bir incelemeyle yayımlamasıdır.

Yunus Kaplan ise “Fehîm-i Kadîm’in Bahr-ı Tavîli” başlıklı makalesinde bir nazım şekli olan bahr-i tavîli tanıtmakta ve Fehîm-i Kadîm’in örneklerini vermektedir. Klâsik Türk edebiyatında bir aruz bahri ve nazım şekli olarak iki anlamda kullanılan bahr-i tavîlin nazım şekli olarak fazla üzerinde durulmamış ve tanıtımları yapılmamıştır. Yunus Kaplan bu yazısıyla bahr-i tavil nazım şekline dikkat çekmektedir.

Volkan Karagözlü, “Tazarru-nâme’nin Söz Düzeni –I-“ başlıklı yazısında estetik nesrin en önemli örneklerinden biri kabul edilen Tazarru-nâme’nin üslup özelliğini ortaya koymayı amaçlamıştır. Üç bölüm halinde düşünülen çalışmanın tazarru-namenin söyleyiş özelliklerini belirlemeyi hedefleyen ilk bölümünde söz düzeninin çeşitleri, nitelikleri ve edebî esere katkıları incelenmiştir.

İlyas Kayaokay, “Ortega Gasset ve Erich Fromm ile Nedîm’in Aşk Nazariyesine Dair Ortak Husûsiyetler” başlıklı makalesinde iki batılı düşünürün aşk konusundaki düşünceleri ile klâsik Türk şairlerinden Nedîm’in aşk düşüncesini beşeri aşk üzerinden karşılaştırmış ve ciddi benzerlikler tespit etmiştir. Bu tür mukayeseli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Bu sayının son yazısı ise Bünyamin Ayçiçeği’nin “Nuruosmaniye Kütüphanesi Türkçe Şiir Mecmuaları: İnceleme-Dizin” başlıklı indeksidir. Nuruosmaniye Kütüphanesinde yer alan Türkçe şiir mecmuaları öncelikle Marmara Üniversitesinde bir proje kapsamında hazırlanmıştı. Bu projede yer alan mecmuaların indeksini aynı zamanda proje ekibinden olan Bünyamin Ayçiçeği herkesin istifadesine sunmak üzere taranabilir bir halde hazırladı. Bundan böyle herhangi bir şair üzerinde çalışma yapacaklar kendi şairlerinin Nuruosmaniye’deki mecmualarda şiirlerinin olup olmadığını kolayca tespit edebileceklerdir.

Çalışmalarından dolayı yazarlarımızı kutluyor ve katkıları için gönülden teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle 17. sayı için makalelerinizi beklediğimizi bildirir, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK

15. SAYI HAKKINDA

Değerli meslektaşlarım,

Dîvân Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin 15. sayısı sizlerin yazı ve hakemlik desteklerinizle, ayrıca dergi ekibinin özverili çalışmalarıyla yayımlandı. Alanımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Bu sayıda, edebiyat tarihimizde bilinenleri değiştirecek ve bazı bilinmeyenleri tamamlayacak orijinal yazılar yer almaktadır. Bunların başında Ersen Ersoy ve Ümran Ay’ın gayretleri sayesinde kurucu divan şairimiz Dehhânî’nin divan nüshasının tanıtımı gelmektedir. Daha önceleri mecmualardan hareketle birkaç şiiri bilinen Dehhânî’nin divan nüshalarından biri bulundu ve yüzü aşkın şiiri olduğu ortaya konuldu. Buldukları bu değerli divan nüshasını ve incelemesini neşre hazırlarken bir taraftan da ilim âlemini bir an önce haberdar etmek kastıyla makale hazırladılar.

Bunların dışında;

Bünyamin Ayçiçeği, Diyarbakırlı Mehmed Said Paşanın manzum ve mensur Kasîdetül-Bürde tercümesini,

Abdullah Aydın, Klâsik Türk Edebiyatında evliliğe dair şairlerin menfi düşüncelerini,

Nusret Gedik, Azmizâde Haletî’nin kaynaklarda belirtilmekle birlikte nüshasına rastlanmayan Hadd-i Mestân (Derviş Paşa Hicviyesi) manzumesinin tanıtımını,

Nurettin Gemici, son dönem Osmanlı aydınlarında Farsçanın tesirini ve İbnülemin Mahmud Kemal örneğini,

Abdülkerim Gülhan, Türk kültüründe fal ve isimlerle ilgili bir fal örneğini,

Murat A. Karavelioğlu, bir şiir mecmuasından hareketle dört nevruziye örneğini,

Bayram Ali Kaya, klâsik Türk şiirinde şifalı bitkileri,

Bayram Özfırat, Tokatlı İshak Efendiyi ve Nazmu’l-Leâlî Mesnevisini,

Hakan Yekbaş ise Malatyalı Necâtî ve onun şehir methiyelerini makale halinde getirdi.

Değerli katkılarından dolayı yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.

 

Değerli meslektaşlarım,

Klâsik Türk edebiyatının kurucu şairlerinden Dehhânî’nin bir divan nüshasının yeni bulunması sebebiyle bir hususa temas etme gereği hissettim. Maalesef çok sayıda kıymetli eserlerimizin hâlâ nüshalarına ulaşılamamıştır. Kanaatimce bunda, yazma eserlerimizin kapsamlı kataloglarının henüz yapılamamış olmasının rolü büyüktür. Ben inanıyorum ki gerek yurt içinde gerek yurt dışında Türkçe yazma eserlerin kapsamlı kataloglarının yapılması halinde kayıp eserlerin birçoğu bulunacaktır. Ayrıca mevcudu bilinenlerin de -en azından bir kısmının- daha muteber nüshalarına ulaşılabilecektir.  Yazma eserlerimizin bir kısmının kataloğu yapılmış, bir kısmının yapılmamıştır. Yapılan kataloglar da arzu edilen nitelikte değildir. Kataloglarda eser, şair, müellif isimlerinin tespitinde; telif ve istinsah kayıtlarının tespitinde; muhtevanın ortaya konmasında ciddi noksanlık ve yanlışlıklar vardır. Derkenarlardaki bilgiler çoğu zaman dikkate alınmadığı gibi, cildin birkaç eserden meydana geldiği bile fark edilmemiş kayıtlar vardır. Katalog çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Günay Kut Hocamızın özverili çalışmalarını, Abdülbaki Gölpınarlının örnek Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu’nu takdirle karşılıyoruz. Ancak sayıları ve muhteva hususiyetleri dikkate alınırsa birkaç kişinin daha uzun yıllar bu işin altından kalkamayacağı ilgililerce aşikârdır. Türkiye’de yazma eserlerin kapsamlı bir şekilde kataloglanmasıyla ilgili uzmanlardan oluşan ekipler kurularak ciddi bir hamleye ihtiyaç vardır. İşte o zaman gerçek anlamda yazılı kültürümüzün zenginliği ortaya çıkacaktır.

O günleri görmek ümidiyle,

Sağlık ve esenlikler diler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK

 

 

---------------------------------------

Değerli Dergi dostları, 

Dergimizin kuruluşundan itibaren editörlüğünü yürüten Doç Dr. Üzeyir ASLAN özveriyle ve başarıyla yürüttüğü bu görevi akademik meşguliyetleri sebebiyle uzun süredir devretme arzusundaydı. Bilindiği gibi ASLAN, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nin yanında Türk Kültürü İncelemeleri Dergisinin de editörlüğünü yürütmekte idi. Editörlük görevini kısa bir süre de olsa yapanlar onun ne kadar yorucu ve meşakkatli, hatta yıpratıcı olduğunu bilirler. Bu sebeple arkadaşımızın isteği doğrultusunda görev değişikliği yapılmıştır. 

Bundan böyle Türk Kültürü İncelemeleri Dergisinin Edebiyat editörlüğünü Yard. Doç. Dr. Ümran AY, sekreteryasını Yard. Doç. Dr. Nursel UYANIKER; Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisinin editörlüğünü Yard. Doç. Dr. Bünyamin AYÇİÇEĞİ, yardımcılığını Nusret GEDİK yürütecektir. 

Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar dilerken bu zamana kadar bu yorucu görevi özveriyle yürüten ve dergilerin bugüne kadar kesintisiz gelmesinde büyük katkıları olan Doç. Dr. Üzeyir ASLAN'a şahsım ve dergilerimiz adına en kalbî teşekkürlerimi sunuyor, bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK

 

---------------------------------------------

Değerli okuyucu,

Dergimizin 10. sayısı, eski Türk edebiyatı alanında çok çeşitli ve nitelikli çalışmalara imza atan merhum hocamız Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu hatırasına ayrılmıştır. Ayrıca bu sayı dergimizin ilk hatıra sayısı özelliğini taşımaktadır.

Bu hatıra sayısında ayrıntılı hayat hikayesini ve çalışmalarını bulacağınız merhum Çelebioğlu, eski Türk edebiyatı alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra halk edebiyatı ve tekke edebiyatı alanlarına da yaptığı katkılarla daima anılacak, öğrencilerinin ve meslektaşlarının zihninde ilmi, çelebi tavırları ve kütür adamı kimliği ile her zaman hatırlanacaktır.

 

Dergimizin 11 ve 12. sayıları ise, yine eski Türk edebiyatı bilim dalının üstatlarından olan, uzun yıllar hizmet verdiği Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyeliğinden emekli olduktan sonra 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesine geçen ve halen orada hizmet veren Prof. Dr. Orhan Bilgin’e armağan edilmiştir.

Prof. Dr. Orhan Bilgin giyimi, yürüyüşü, nezaketi, konuşması ve nüktedan tavrı ile son İstanbul beyefendilerindendir. Türk edebiyatına olduğu gibi Fars edebiyatına da vakıf olup soyadı gibi bilgin ve kültür aşığıdır. Akademisyenler onu hoca kişiliği, hoş sohbeti, yazma eserler üzerine tespitleri, Fars edebiyatına vukufiyeti ile tanır. Armağan sayılarında hocanın hayat hikâyesi, kişiliği, hocalığı ve çalışmalarıyla ilgili her türlü bilgi yer almaktadır.

Bu hatıra ve armağan sayıları üçer bölüm halinde düzenlendi. İlk bölümde hocalarımız adına birer özel dosya hazırlandı. Bu dosyalarda hocalarımızın hayatları, ilim adamlıkları ve çalışmalarının yanı sıra arkadaşları ve öğrencileri tarafından kaleme alınan hatıra/izlenim ve anılar kaydedildi. İkinci bölümde bilhassa hocaların yetiştirdiği ve her biri bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan öğrencileri tarafından hazırlanan makaleler yer aldı. Üçüncü bölümde ise hocaların resimleri kondu.

Farklı bir üslupla hazırlanan bu sayılarla Divan edebiyatı alanının iki duayen ismi sizlere tanıtılmaya çalışıldı. Umarız başarılı olmuşuzdur.

 

Hatıra ve armağan sayılarının ardından 13. sayımız (2014 Güz) da hazırlanmış, böylece dergimizin gecikmeli sayıları tamamlanmıştır.

 

Yedinci yayın yılını tamamlayan dergimiz, çeşitli sosyal bilimler indekslerine abonelik için çalışmalarını hızlandırmıştır.

 

 

Diğer sayılarımızda buluşmak dileğiyle…

 

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK

Editör

 


16. SAYI HAKKINDA


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri